Επικαιροποιημένοι Όροι Λειτουργίας των
Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
(Κ.Δ.Α.Π.) του Δήμου Ηρακλείου

Άρθρο 1
Σύσταση-Σκοπός

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) είναι δομές κοινωνικής πρόνοιας, στις οποίες απασχολούνται δημιουργικά, παιδιά ηλικίας από πέντε (5) έως δώδεκα (12) ετών για ένα χρονικό διάστημα της ημέρας εκτός του σχολικού ωραρίου. Στις δομές αυτές δύνανται να απασχολούνται και παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικές ή αισθητηριακές αναπηρίες.

Στους Όρους Λειτουργίας του Κέντρου, καθορίζονται οι ειδικότερες δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης που παρέχονται από τη δομή και οι ειδικότεροι όροι και κανόνες για την αποτελεσματική πραγμάτωση του σκοπού της, στο πλαίσιο που προδιαγράφουν το άρθρο 1 του ν. 4756/2020 και η παρούσα απόφαση.

Oι όροι Λειτουργίας των Κέντρων, πέραν του ρητού καθορισμού των επιμέρους δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης, συνιστούν προβλέψεις και για:

α. Την κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων όλων των μελών της κοινότητας της δομής, για τη διαμόρφωση κλίματος που διευκολύνει την απρόσκοπτη, μεθοδική και αποτελεσματική λειτουργία της,

β. Τις ειδικότερες υποχρεώσεις του προσωπικού της δομής κατά τη λειτουργία της,

γ. Την προσέλευση και παραμονή των φιλοξενουμένων παιδιών στη δομή,

δ. Τη συνεργασία με τους γονείς ή τους κηδεμόνες των φιλοξενούμενων παιδιών και την ενημέρωσή τους,

ε. Τη διατήρηση της ποιότητας των χώρων της δομής,

στ. Την αντιμετώπιση της αποκλίνουσας συμπεριφοράς των παιδιών από τους κανόνες που σκοπούν στην εύρυθμη λειτουργία της δομής, με ειδικότερη μνεία στην πρόληψη φαινομένων βίας και εκφοβισμού και την ανάπτυξη θετικού κλίματος,

ζ. Το ωράριο λειτουργίας της δομής και τις εντός αυτού βάρδιες.

Οι επικαιροποιημένοι ενιαίοι όροι Λειτουργίας και για τα εννέα (9) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Κ.Δ.Α.Π. Ηρακλείου αναρτούνται υποχρεωτικά στον ιστότοπο του φορέα υλοποίησης, της ΔΗ.ΚΕ.Η. (www.dikeh.gr) και των Κ.Δ.Α.Π. (www.kdap.dikeh.gr)

Για τη σύσταση και λειτουργία των Κ.Δ.Α.Π. ακολουθούνται αυτά που ορίζονται σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα θεσμικά πλαίσια, όπως:

 • Κοινή Υπουργική Απόφαση Γ.Π.Δ11 οικ./31252/2021 - ΦΕΚ 2332/Β/2-6-2021

Προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.).

 • Γ.Π. Δ11οικ./59903/12-08-2021 - Προϋποθέσεις έκδοσης λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) που στεγάζονται σε δημόσια σχολικά κτίρια
 • ΝΟΜΟΣ 4756/2020- ΑΡΘΡΟ 1 - (ΦΕΚ Α' 235/26-11-2020)

Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων

Σκοπός των Κ.Δ.Α.Π. είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών και η προαγωγή των δεξιοτήτων τους, με την εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτικών και οργανωμένων εξατομικευμένων και ομαδικών δραστηριοτήτων για την υποστήριξη της σωματικής, νοητικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξής τους και της εξοικείωσής τους με τις νέες τεχνολογίες και με μορφές έκφρασης και επικοινωνίας, όπως το παιχνίδι, το τραγούδι, η ζωγραφική, η μουσική, ο χορός, ο αθλητισμός, οι τέχνες και η συζήτηση, ως μέσων καθοριστικών για την πολύπλευρη ανάπτυξη κάθε παιδιού και την κοινωνικοποίησή του.

Άρθρο 2

Πρόγραμμα-Δραστηριότητες

Οι προσφερόμενες προς τα παιδιά υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης οφείλουν να είναι πολύπλευρες.

Ως δημιουργική απασχόληση των παιδιών νοούνται και δράσεις που προάγουν υγιή πρότυπα κοινωνικής ανάπτυξης και διαβίωσης και κατατείνουν:

α) στην καλλιέργεια του σεβασμού στη διαφορετικότητα

β) στην ενημέρωση και εκπαίδευση για την αντιμετώπιση των πρακτικών βίας και εκφοβισμού

γ) στην προαγωγή των αξιών του εθελοντισμού

δ) στην ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης,

ε) στην εμπέδωση του σεβασμού προς το πολιτιστικό περιβάλλον,

στ) στην ανάπτυξη διατροφικών συνηθειών μέσω της ανάδειξης των ωφελειών της υγιεινής διατροφής,

ζ) στην ενημέρωση για την πρόληψη της σεξουαλικής και κάθε άλλης μορφής κακοποίησης.

η) στην ενίσχυση της εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, στηρίζοντας την ένταξη ή την παραμονή των γονέων των φιλοξενούμενων παιδιών στην αγορά εργασίας.

Με αφετηρία τον μήνα Σεπτέμβριο, κάθε δομή οργανώνει δράσεις για την εκπλήρωση κάθε επί μέρους σκοπού της παρούσας παραγράφου τουλάχιστον μία φορά ανά τρίμηνο.

Την πρώτη ημέρα παρακολούθησης των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα ωφελούμενα τέκνα ακολουθείται το εβδομαδιαίο πρόγραμμα δραστηριοτήτων – εργαστηρίων Κ.Δ.Α.Π. ανα ηλικιακή ομάδα ή ανα δραστηριότητα και σύμφωνα με τον μέγιστο αριθμό παιδιών που δύναται να συμμετέχουν στις δραστηριότητες. Το εν λόγω πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ώρες τις κάθε δραστηριότητας, τον χώρο (αίθουσα) που λαμβάνει χώρα η απασχόληση, το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητα του εκπαιδευτικού-εμψυχωτή που το έχει αναλάβει. (επισυνάπτεται στο παράρτημα δείγμα του εβδομαδιαίου πρόγραμμα δραστηριοτήτων – εργαστηρίων Κ.Δ.Α.Π)

Κάθε παιδί απασχολείται σε εβδομαδιαία βάση σε τουλάχιστον τρεις (3) διαφορετικές και μη συναφείς μεταξύ τους δημιουργικές δραστηριότητες. Οι δράσεις είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται συνδυαστικά στο πλαίσιο των επιμέρους εβδομαδιαίων δημιουργικών δραστηριοτήτων.

Επισημαίνουμε στους γονείς ότι από πέντε συνεχόμενες μέρες απουσίας και άνω, οφείλουν να καταθέσουν στην δομή που είναι τοποθετημένο το παιδί τους Υπεύθυνη Δήλωση που να αιτιολογεί την απουσία του τέκνου τους από το Κέντρο.

(Επισυνάπτεται στο παράρτημα δείγμα ΥΔ απουσίας ωφελούμενου τέκνου)

Το πρόγραμμα των δημιουργικών δραστηριοτήτων μπορεί να διαχωριστεί σε :

α) πρόγραμμα ελεύθερης ατομικής δημιουργικής απασχόλησης (η ζωγραφική, οι κατασκευές, η υφαντική, το διάβασμα εξωσχολικών βιβλίων κλπ.) και

β) πρόγραμμα ομαδικών καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, (θεατρικό παιχνίδι, η χρήση μουσικών οργάνων, η ομαδική ζωγραφική, η ομαδική συγγραφή π.χ. μιας εφημερίδας ή μιας ιστορίας, το κολάζ, τα ομαδικά παιχνίδια, οι χοροί κλπ.)

Άρθρο 3

Εγγραφές - τοποθετήσεις παιδιών

Οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται για ωφελούμενους της πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», αμέσως μετά την παραλαβή των εντολών τοποθέτησης (Voucher) και σε ποσοστό έως και 100% της δυναμικότητας του Κ.Δ.Α.Π..

Οι εντολές τοποθέτησης (Voucher) δίδονται κάθε φορά από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), η οποία έχει την ευθύνη υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

Τα εγγραφόμενα παιδιά προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή του Ο.Τ.Α στον οποίο ανήκει το ΚΔΑΠ χωρίς να αποκλείεται η περίπτωση εγγραφής παιδιών που διαμένουν σε όμορη περιοχή και εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, ή στην περίπτωση που με την εγγραφή εξυπηρετείται ιδιαίτερα οξυμένη κοινωνική ανάγκη των γονέων, η οποία αιτιολογείται ειδικά.

Για την εγγραφή των παιδιών υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά από τους ωφελούμενους γονείς:

 1. Αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των τοποθετήσεων –εγγραφών: https://aitisi.kdap.dikeh.gr/egwebapps/home στην οποία καταχωρούνται το ονοματεπώνυμο του ίδιου και του παιδιού, η ηλικία του παιδιού, ο Αριθμός του Φορολογικού του Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του γονέα ή κηδεμόνα, ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) του παιδιού και του γονέα ή του κηδεμόνα του, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου του γονέα του παιδιού ή του κηδεμόνα του, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του και η διεύθυνση της κατοικίας του.

Η υποβολή της αίτησης με τα ανωτέρω στοιχεία επέχει θέση εξουσιοδότησης/Υ.Δ προς τον φορέα για τη δήλωσή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή των Κέντρων.

Η/Ο Αιτούσα/ών προσκομίζει αποδεικτικό της μοριοδότησής της/του με βάση τα κριτήρια του προγράμματος χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ένταξη ωφελούμενων σε Κ.Δ.Α.Π.. όπως αντίγραφο της Εντολής Τοποθέτησης (Voucher) και το έντυπο αναγραφής των μορίων των ωφελουμένων. (επισυνάπτεται υπόδειγμα των αντίστοιχων εγγράφων στο παράρτημα του παρόντος)

 1. H Διαδικασία τοποθέτησης των παιδιών γίνεται με βάση τη μοριοδότηση που έλαβε η ωφελούμενη μητέρα ή πατέρας του παιδιού στους οριστικούς πίνακες μοριοδότησης της ΕΕΤΑΑ ΑΕ σε κατάλογο με τη σειρά μοριοδότησης.

Η δέσμευση του Voucher γίνεται μόνο μετά την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ των ωφελούμενων γονέων και του φορέα υλοποίησης καθώς και το τυποποιημένο έντυπο, που υπογράφει η ωφελούμενη, με το οποίο παρέχει στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. εξουσιοδότηση να διενεργεί τις πληρωμές προς το Φορέα για λογαριασμό της.

 • Αιτήσεις εγγραφής με Voucher υποβάλλονται σε όλη τη διάρκεια του έτους εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.
 • Να επισημάνουμε ότι ενεργοποιήσεις των Voucher δεν πραγματοποιούνται τους τελευταίους δύο (2) μήνες, Ιούνιο και Ιούλιο του προγράμματος.
 • Σε περίπτωση μη υποβολής του Απογραφικού Δελτίου Εισόδου, μετά την εγγραφή και την παρέλευση των 40 ημερών, το voucher της ωφελούμενης δύναται να ακυρωθεί.
 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο προκύπτει η ηλικία του παιδιού.
 2. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)

Καθιερώνεται το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) ως δικαιολογητικό εγγραφής των παιδιών στα ΚΔΑΠ Ηρακλείου, καθώς και ως ιατρικό πιστοποιητικό παρακολούθησης της υγείας των μαθητών/τριών κατά τη διάρκεια φοίτησης αυτών στις Δομές. Το ίδιο Δελτίο χρησιμοποιείται ήδη, κατά τη διάρκεια φοίτησης των μαθητών/τριών στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ).

Εφόσον σχετικό Ατομικό Δελτίο έχει ήδη εκδοθεί για την υποβολή του στην σχολική μονάδα που φοιτά το παιδί, είναι δυνατόν να προσκομίζεται αντίγραφό του. (σχετικό υπόδειγμα ΑΔΥΜ επισυνάπτεται στο παράρτημα του παρόντος).

Οι ωφελούμενοι γονείς οφείλουν να μην αποκρύπτουν την κατάσταση υγείας των παιδιών τους ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της δομής που τα φιλοξενεί.

Το ΑΔΥΜ οφείλουν οι μητέρες να το καταθέσουν στη Δομή που θα τοποθετηθεί το τέκνο τους την πρώτη ημέρα που θα υπογράψουν την σύμβαση με το Φορέα.

Σε περίπτωση κατά την οποία, μια αιτούσα επιθυμεί να εντάξει το παιδί της, το οποίο έχει σωματικές, πνευματικές, ψυχικές παθήσεις ή αναπηρίες, σε δομή που αντιστοιχεί σε κατηγορία θέσης Γ (Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών), τότε απαιτείται αφενός α. η προσκόμιση έγγραφης Υπεύθυνης Δήλωσης του νόμιμου εκπροσώπου του Φορέα/Δομής περί αποδοχής του παιδιού και αφετέρου β. γνωμάτευση ιατρού, ότι αυτό είναι ωφέλιμο για το παιδί και ότι έχει τη δυνατότητα ένταξης σε πλαίσιο λειτουργίας του Κ.Δ.Α.Π.

 1. Οι γονείς υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση συγκατάθεσης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των ανήλικων τέκνων τους. (α. Συγκατάθεση-Επεξεργασίας-Δεδομένων και β. Συγκατάθεση Χρήσης Φωτογραφιών-Βίντεο επισυνάπτονται στο παράρτημα του παρόντος).

Η αρχειοθέτηση, προσβασιμότητα και φύλαξη των προαναφερθέντων εγγράφων θα γίνεται από τον εκάστοτε υπεύθυνο της δομής που έχει τοποθετηθεί το ωφελούμενο παιδί, ο οποίος θα έχει και την πλήρη ευθύνη της διαχείρισης τους, σύμφωνα πάντα με τον κανονισμό για τα προσωπικά δεδομένα.

Άρθρο 3α

Διακοπή Φιλοξενίας

 1. 1. Η φιλοξενία παιδιού δύναται να διακόπτεται με απόφαση του αδειοδοτημένου φορέα (ΔΣ της ΔΗΚΕΗ) στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Όταν ζητηθεί οικιοθελώς από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του.

β) Όταν εμφανιστούν σοβαρά προβλήματα στη συμπεριφορά ή την υγεία του παιδιού που δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν από τη δομή, μετά από προηγούμενη επικοινωνία με τον γονέα ή κηδεμόνα.

γ) Όταν, παρά τις σχετικές έγγραφες ειδοποιήσεις προς τον γονέα ή κηδεμόνα του παιδιού, δεν συμμορφώνεται με το πρόγραμμα και τους όρους λειτουργίας της δομής.

δ) Όταν το παιδί απουσιάζει αδικαιολόγητα από τη Δομή πέραν των τριάντα (30) συνεχόμενων ημερών και εφόσον έχει ειδοποιηθεί εγγράφως ο γονέας ή κηδεμόνας του, πριν την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας.

 1. 2. Σε περίπτωση διακοπής φιλοξενίας, καλύπτεται η κενή θέση, κατά προτεραιότητα από αιτούντες με βάση τον χρόνο υποβολής της αίτησης εγγραφής τους την μοριοδότηση τους, και τον κατάλογο με κατ’ αύξοντα αριθμό αναφορά των αιτούντων που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα και δεν έχουν εξαργυρώσει την Εντολή τοποθέτησης (Voucher). (Επισυνάπτεται στο παράρτημα υπόδειγμα ΥΔ διαγραφής ωφελούμενου τέκνου)

Άρθρο 4

Κ.Δ.Α.Π. Ηρακλείου - Ωράριο λειτουργίας

Τα ΚΔΑΠ Ηρακλείου βρίσκονται σε δημοτικά διαμερίσματα και σε τρείς τοπικές κοινότητες του Δήμου Ηρακλείου και είναι τα εξής:

Κ.Δ.Α.Π Ηρακλείου

Α/Α

Κ.Δ.Α.Π Ηρακλείου

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

e-mail

1

Κ.Δ.Α.Π. Νέας Αλικαρνασσού

1o Δηµ. Σχολ. Νέας Αλικαρνασσού

Μαυσώλου 75, Ν. Αλικαρνασσός, ΤΚ.: 71408

2810332030, 2810288933

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

2

Κ.Δ.Α.Π. Κέντρου

6o Δηµ. Σχολ. Ηρακλείου

Αγίου Τίτου 1, Ηράκλειο, ΤΚ.: 71202

2810226174

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

3

Κ.Δ.Α.Π. Αγίου Ιωάννη

20o Δηµ. Σχολ. Ηρακλείου

Πεζόδροµος Ορφέως 3, Νέα Αλάτσατα, ΤΚ.: 71409

281 032 2162

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

4

Κ.Δ.Α.Π. Θερίσσου-Μασταµπά

30o Δηµ. Σχολ. Ηρακλείου

Πυράνθου 88, Θέρισσος, ΤΚ.: 71305

2810253392

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

5

Κ.Δ.Α.Π. Ξηροποτάµου

43o Δηµ. Σχολ. Ηρακλείου

Σπ. Μουστακλή 10, Ξηροπόταµος, ΤΚ.:71303

2810256547

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

6

Κ.Δ.Α.Π. Τριών Βαγιών

45o Δηµ. Σχολ. Ηρακλείου

Ζεύξιδος 65, Τρεις Βαγιές, ΤΚ.:71304

2810250330

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

7

Κ.Δ.Α.Π. Τεµένους

Νηπιαγωγείο Προφήτη Ηλία

Δηµοτική Ενότητα Τεµένους, ΤΚ.:71500

2810871637

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

8

Κ.Δ.Α.Π. Γοργολαΐνη

Πρώην Κτίριο Τοπικής Κοινότητας Κ. Ασιτών

Δηµοτική Ενότητα Γοργολαΐνη, ΤΚ.:70013

2810861542

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

9

Κ.Δ.Α.Π. Παλιανής

Πρώην Δηµοτικό Σχολείο Αυγενικής

Δηµοτική Ενότητα Παλιανής, ΤΚ.:70003

2810791207

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τα ΚΔΑΠ Ηρακλείου λειτουργούν 11 μήνες το χρόνο από 1η Σεπτέμβριου έως και 31 Ιούλιου και προσαρμόζουν το ωράριο τους ανάλογα με το ωράριο λειτουργίας των σχολείων της περιοχής, ώστε να μην συμπίπτει με αυτό, και πάντα σύμφωνα με όσα αναγράφονται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του κάθε ΚΔΑΠ.

Διακόπτουν τη λειτουργία τους κατά τις επίσημες αργίες, λόγω εορτασμού εθνικού ή τοπικού γεγονότος ή εορτασμού του τοπικού Πολιούχου Αγίου της περιοχής που λειτουργεί το κάθε ΚΔΑΠ, καθώς και όταν υπάρχουν εκπαιδευτικές υποχρεώσεις στους χώρους υποδοχής των Σχολείων.

Τα ΚΔΑΠ λειτουργούν από Δευτέρα έως και Παρασκευή σε μία (1) βάρδια ή δύο (2) τετράωρες βάρδιες, για τη χειμερινή περίοδο (από την 1η Σεπτεμβρίου έως και μια εβδομάδα μετά την ημερομηνία λήξης της σχολικής χρονιάς τον Ιούνιο κάθε έτους) και για την θερινή περίοδο (μια εβδομάδα μετά τη λήξη της σχολικής χρονιάς έως και 31 Ιουλίου) ως εξής:

Ωράρια Λειτουργίας Κ.Δ.Α.Π. Ηρακλείου

Α/Α

Κ.Δ.Α.Π Ηρακλείου

Χειμερινό ωράριο

Θερινό ωράριο

Βάρδιες

1

Κ.Δ.Α.Π. Νέας Αλικαρνασσού

16:00 έως 21:30

07:30 έως 15:30

2

Κ.Δ.Α.Π. Κέντρου

16:00 έως 21:30

07:30 έως 15:30

3

Κ.Δ.Α.Π. Αγίου Ιωάννη

16:00 έως 21:30

07:30 έως 15:30

4

Κ.Δ.Α.Π. Θερίσσου-Μασταµπά

16:00 έως 21:30

07:30 έως 15:30

5

Κ.Δ.Α.Π. Ξηροποτάµου

16:00 έως 21:30

07:30 έως 15:30

6

Κ.Δ.Α.Π. Τριών Βαγιών

16:00 έως 21:30

07:30 έως 15:30

7

Κ.Δ.Α.Π. Τεµένους

16:00 έως 21:30

07:30 έως 15:30

8

Κ.Δ.Α.Π. Γοργολαΐνη

13:30 έως 17:30

07:30 έως 11:30

17:30 έως 21:30

11:30 έως 15:30

9

Κ.Δ.Α.Π. Παλιανής

13:30 έως 17:30

07:30 έως 11:30

17:30 έως 21:30

11:30 έως 15:30

Η δημιουργική απασχόληση δύναται να διαρκεί 45' έως 90' ανά ειδικότητα του εξειδικευμένου προσωπικού στο κάθε κέντρο.

Τα διαλείμματα διαρκούν το ανώτερο 10 '.

Σε κάθε βάρδια δεν μπορούν να απασχολούνται περισσότερα παιδιά από αυτά που αναγράφονται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της Δομής.

Για την ένταξη της δομής στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και

Επαγγελματικής Ζωής» απαιτούνται κατ' ελάχιστο τέσσερις ώρες καθημερινής λειτουργίας.


Άρθρο 5

Κτιριακές εγκαταστάσεις-Δυναμικότητα

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις των ΚΔΑΠ πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται στο νέο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και τις προδιαγραφές λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Γ.Π.Δ11 οικ./31252/2021 - ΦΕΚ 2332/Β/2-6-2021, και επιπλέον στις Προϋποθέσεις έκδοσης λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π.) που στεγάζονται σε δημόσια σχολικά κτίρια (ΦΕΚ 3851, Β΄, 18.08.2021).

Η δυναμικότητα του κάθε ΚΔΑΠ συνάδει με τη δυναμικότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως αυτή αναγράφεται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας των. Στην περίπτωση που το κέντρο λειτουργεί σε δύο βάρδιες, η δυναμικότητα ορίζεται ανά βάρδια.

Δυναμικότητα Κ.Δ.Α.Π. Ηρακλείου

Α/Α

Κ.Δ.Α.Π Ηρακλείου

Βάρδιες

Δυναμικότητα Δομής

1

Κ.Δ.Α.Π. Νέας Αλικαρνασσού

140

2

Κ.Δ.Α.Π. Κέντρου

70

3

Κ.Δ.Α.Π. Αγίου Ιωάννη

140

4

Κ.Δ.Α.Π. Θερίσσου-Μασταµπά

60

5

Κ.Δ.Α.Π. Ξηροποτάµου

150

6

Κ.Δ.Α.Π. Τριών Βαγιών

135

7

Κ.Δ.Α.Π. Τεµένους

35

8

Κ.Δ.Α.Π. Γοργολαΐνη

45

45

9

Κ.Δ.Α.Π. Παλιανής

35

35

Άρθρο 6
Προσωπικό

Κάθε κέντρο στελεχώνεται σύμφωνα με το νέο κανονιστικό πλαίσιο με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Γ.Π.Δ11 οικ./31252/2021 - ΦΕΚ 2332/Β/2-6-2021 «Προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.).»

Εξειδικευμένο προσωπικό - Προσωπικό καθαριότητας/βοηθητικών εργασιών

Στο Κέντρο απασχολείται υποχρεωτικά:

α) Εξειδικευμένο προσωπικό ανάλογα με τις δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης που πρόκειται να αναπτυχθούν και με γνώμονα την ηλικιακή κατηγορία των παιδιών, στην οποία απευθύνονται τα Κ.Δ.Α.Π..

Οι υπάλληλοι που προσλαμβάνονται ως εξειδικευμένο προσωπικό πρέπει να είναι απόφοιτοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή κάτοχοι ισότιμων τίτλων σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής ή κάτοχοι τίτλων σπουδών σχολών της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής, σχετικών με τις δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης που αναπτύσσονται στο Κέντρο.

β) Προσωπικό καθαριότητας και βοηθητικών εργασιών.

Το προσωπικό καθαριότητας-βοηθητικών εργασιών εκτελεί τις εργασί¬ες καθαριότητας των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του ΚΔΑΠ καθώς και κάθε άλλη βοηθητική εργασία του ανατεθεί από τον υπεύθυνο του κέντρου.

Φροντίζει να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και καθαριότητας σε όλους τους χώρους του κέντρου που χρησιμοποιούν τα παιδιά και οι εργαζόμενοι και ακολουθεί τις οδηγίες του υπεύθυνου για την εύρυθμη λειτουργίας της δομής.

Το ΚΔΑΠ πρέπει να διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό, προσωπικό καθαριότητας-βοηθητικών εργασιών, πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

Παρέχουν την εργασία τους σε πενθήμερη εβδομαδιαία βάση από Δευτέρα έως και Παρασκευή, σε πρωινό ή απογευματινό ωράριο, ανάλογα με το πρόγραμμα λειτουργίας των ΚΔΑΠ.

Οι ώρες εργασίας τους θα πρέπει να συμφωνούν με τις ώρες που αναγράφονται στις συμβάσεις εργασίας τους.

Το προσωπικό που θα στελεχώνει την κάθε δομή ΚΔΑΠ ορίζεται μετά από αξιολόγηση των αναγκών της και τον αριθμό των εξυπηρετούμενων παιδιών με εισήγηση του συντονιστή και έγκριση του Δ. Σ. της ΔΗΚΕΗ. Το προσωπικό του κέντρου δεν είναι σταθερό, αλλά εναλλάσσεται ανάλογα με τις ανάγκες και των υπολοίπων κέντρων με απόφαση του/της Προέδρου της ΔΗΚΕΗ, ύστερα από εισήγηση του συντονιστή.

Οι ειδικότητες του εξειδικευμένου προσωπικού επιλέγονται ανάλογα με τις δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν. Ενδεικτικά μπορεί να είναι:

 • Δάσκαλοι,
 • Γυμναστές,
 • Μουσικοί
 • Εικαστικοί,
 • Θεατρολόγοι,
 • Περιβαλλοντολόγοι,
 • Ψυχολόγοι,
 • Νηπιαγωγοί,
 • Ιστορίας Αρχαιολογίας,
 • Πληροφορικής -Ρομποτικής,
 • Χορευτές Μοντέρνου Χορού κ.α.

Η αναλογία εξειδικευμένου προσωπικού/φιλοξενούμενων παιδιών είναι δύο (2) άτομα ανά είκοσι πέντε (25) παιδιά. Στις δομές που φιλοξενούν λιγότερα από είκοσι πέντε (25) παιδιά ανά βάρδια αναλογούν ομοίως δύο (2) εργαζόμενοι ως εξειδικευμένο προσωπικό.

Τα μέλη του εξειδικευμένου προσωπικού σε συνεργασία με τους υπεύθυνους των ΚΔΑΠ, οφείλουν να οργανώνουν και να παρουσιάζουν εκδηλώσεις και σχέδια δράσης με τα παιδιά σύμφωνα με τους τριμηνιαίους προγραμματισμούς του κάθε ΚΔΑΠ.

Με αφετηρία τον μήνα Σεπτέμβριο, κάθε δομή οργανώνει δράσεις για την εκπλήρωση κάθε επί μέρους σκοπού της παρούσας παραγράφου τουλάχιστον μία φορά ανά τρίμηνο.

Στις επετείους των εθνικών εορτών, στην επέτειο του Πολυτεχνείου και των Τριών Ιεραρχών, καλούνται να οργανώνουν στα ΚΔΑΠ που εργάζονται, εκδηλώσεις και δράσεις που θα ανταποκρίνονται στη σπουδαιότητα και τη σημασία των γεγονότων αυτών.

Το ισχύον ημερήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων δεν θα πραγματοποιείται τις ημέρες των εκδηλώσεων αυτών.

Το προσωπικό υποχρεούται να συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία των κέντρων, να εκτελεί τα καθήκοντα που του ανατίθενται, να φροντίζει για την διατήρηση πρόχειρου φαρμακείου και να τηρεί τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Όλοι οι εργαζόμενοι στα ΚΔΑΠ, σε οποιονδήποτε τομέα εργασίας και αν ανήκουν (εξειδικευμένο προσωπικό-προσωπικό καθαριότητας-βοηθητικών εργασιών) οφείλουν να έχουν κόσμια και ευπρεπή συμπεριφορά τόσο μεταξύ τους όσο και έναντι των παιδιών και των γονέων.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης το προσωπικό πρέπει να ακολουθεί τίς οδηγίες όπως δίδονται από την Πολιτική Προστασία.

Πιστοποιητικά υγείας προσωπικού

Για την πρόσληψη εργαζομένου στο Κέντρο (εξειδικευμένο προσωπικό, προσωπικό καθαριότητας, προσωπικό βοηθητικών εργασιών) απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού υγείας, το οποίο ανανεώνεται ανά διετία, με εξαίρεση την υποβολή ακτινογραφίας θώρακος, η οποία προσκομίζεται ανά τετραετία.

Βεβαίωση ψυχιάτρου

Γνωμάτευση ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, η οποία να πιστοποιεί την υγεία του εκπαιδευτικού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του προσωπικού καθαριότητας-βοηθητικών εργασιών να ασκήσει τα αντίστοιχα καθήκοντα

Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου

Επίσης, απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού ποινικού μητρώου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα, τετελεσμένα ή εν απόπειρα, της σωματικής βλάβης και παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα που αναφέρεται στα ήθη, καθώς και για τα εγκλήματα του άρθρου 336, της παρ. 3 του άρθρου 337, των άρθρων 339, 342,348, 348Α, 348Β, 348Γ και 351Α του Ποινικού Κώδικα. (Επισυνάπτεται στο παράρτημα του παρόντος το πιστοποιητικό υγείας και η Βεβαίωση Ψυχιάτρου)

Αντίγραφα φυλάσσονται στο αρχείο της δομής στην οποία εργάζεται το προσωπικό και επιδεικνύονται σε κάθε έλεγχο των αρμοδίων υπηρεσιών.

Την επίβλεψη της σωστής και πλήρους υλοποίησης του προγράμματος της ΕΕΤΑΑ, της σωστής λειτουργίας των δομών και του ανθρώπινου δυναμικού έχει ο Γενικός Διευθυντής της ΔΗΚΕΗ ο οποίος οφείλει να ενημερώνει τον πρόεδρο και το ΔΣ ανά τρίμηνο.

Άρθρο 7

Υπεύθυνοι ΚΔΑΠ

Με απόφαση του ΔΣ της ΔΗΚΕΗ, ορίζονται υπεύθυνοι των δομών πτυχιούχοι ΠΕ ή ΤΕ πλήρους απασχόλησης που θα προέρχονται από το προσωπικό των δομών και θα ασκούν τα καθήκοντα της θέσης αυτής επί πλέον των κύριων καθηκόντων τους.

Οι υπεύθυνοι των δομών συνεργάζονται με το εξειδικευμένο προσωπικό ώστε τα παιδιά να βοηθηθούν να αναπτύξουν μέσα από δημιουργική απασχόληση, φαντασία και έμπνευση, αγωνιστικότητα, ελευθερία έκφρασης , θάρρος και θέληση.

Συνεργάζονται με τον συντονιστή αλλά και όλους τους προϊσταμένους της κοινωφελούς επιχείρησης για θέματα διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας της δομής. Μέσω του συντονιστή διαβιβάζονται αιτήματα και προτάσεις του ΚΔΑΠ ευθύνης τους στον/στην πρόεδρο της ΔΗΚΕΗ.

Είναι υπεύθυνοι για την εύρυθμη λειτουργία του ΚΔΑΠ και την εν γένει εικόνα της δομής προς τα έξω ( εκδηλώσεις-δραστηριότητες ).

Σε περίπτωση απουσίας τού υπεύθυνου, χρέη υπεύθυνου αναλαμβάνει ο αρχαιότερος εκπαιδευτής από τούς εργαζόμενους στο ΚΔΑΠ κατά την ημέρα απουσίας του.

Άρθρο 8

Συντονιστής όλων των ΚΔΑΠ

Με απόφαση του Δ. Σ. της ΔΗΚΕΗ , ορίζεται συντονιστής όλων των ΚΔΑΠ που λειτουργούν στον Δήμο Ηρακλείου, πτυχιούχος ΠΕ ή ΤΕ που θα προέρχεται από το προσωπικό των δομών και θα είναι πλήρους απασχόλησης.

Ο συντονιστής προγράμματος ΚΔΑΠ είναι το σημείο επαφής της ΔΗΚΕΗ με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. και βασική του αρμοδιότητα είναι η μέριμνα για τη σωστή και πλήρη εφαρμογή του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής», για την τήρηση της απαιτούμενης γραφειοκρατίας, των προθεσμιών, και των απαιτούμενων διαδικασιών, όπως εξειδικεύονται κάθε φορά από τη ΕΕΤΑΑ ΑΕ.

Άρθρο 9

Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Προσωπικά στοιχεία ωφελουμένων που συμπεριλαμβάνονται σε φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο της ΔΗΚΕΗ, το οποίο έχει μοναδικούς σκοπούς:

α) τη διεκπεραίωση και ταυτοποίηση των αιτούντων υπηρεσίες από τα ΚΔΑΠ και

β) την καλύτερη εξυπηρέτηση των εξυπηρετούμενων δημοτών και χρησιμοποιείται μόνο προς διευκόλυνσή τους κατά τη διάρκεια της επικοινωνία τους με τα ΚΔΑΠ και τη ΔΗΚΕΗ. Πρόσβαση σε αυτό το αρχείο έχουν μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα που εργάζονται στη διεύθυνση ΚΔΑΠ ή συνεργάζονται με τη ΔΗΚΕΗ.

Η ΔΗΚΕΗ εγγυάται ότι δεν θα γίνει χρήση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα για άλλους σκοπούς, πέρα από αυτούς που αναφέρθηκαν στο παρόν έντυπο, χωρίς να σας έχουμε ενημερώσει εκ των προτέρων και χωρίς τη σχετική έγκρισή σας όπου απαιτείται. Τα δεδομένα σας τηρούνται για 10 έτη μετά τη συλλογή τους και φυλάσσονται σε ασφαλή χώρο με ελεγχόμενη πρόσβαση.

Η ΔΗΚΕΗ εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίζει τη νόμιμη και ενδεδειγμένη χρήση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που λαμβάνει, την ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα, διαθεσιμότητα, ασφάλεια και προστασία τους και μεριμνά για την αποτροπή κάθε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα αυτά.

Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για χρήση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην περίπτωση αυτή δεν επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που έγινε όσο η συγκατάθεσή σας ήταν εν ισχύ. Μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο των δεδομένων σας, τη διόρθωση, τη διαγραφή τους, τον περιορισμό της επεξεργασίας τους ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία αυτή, καθώς και να ασκήσετε το δικαίωμά σας στη φορητότητα υποβάλλοντας σχετικό αίτημα, σύμφωνα με τα αντίστοιχα άρθρα 13-21 του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (679/2016).

Μπορείτε να διαβάσετε σχετικά με την πολιτική απορρήτου της ΔΗΚΕΗ στη διεύθυνση: https://www.dikeh.gr/privacy/.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας αυτά μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ΔΗΚΕΗ τον κο Γιάννη Καλαντζάκη με τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας Ε-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Επιπλέον έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Άρθρο 10

Έλεγχος – Εποπτεία - Συντονισμός

Αρμόδια όργανα για τη διενέργεια ελέγχων για την ορθή εφαρμογή του άρθρου 1 του ν. 4756/2020 για την καλή λειτουργία των ΚΔΑΠ και της παρούσας είναι:

α) Η Επιτροπή του άρθρου 3 της υπ' αρ. 4866/11.1.2012 υπουργικής απόφασης, όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου μόνου της υπ' αρ. 16952/707/30.5.2013 όμοιας και

β) ο Κοινωνικός Σύμβουλος κάθε Περιφέρειας, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του ν. 2345/1995 (Α' 213). Ο Κοινωνικός Σύμβουλος λειτουργεί επίσης συμβουλευτικά για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, στο πλαίσιο της εποπτείας των προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης κάθε δομής.

Την άμεση διοικητική εποπτεία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης έχει ο προϊστάμενος της υπηρεσιακής μονάδας στην οποία εντάσσονται οργανικά και ο νόμιμος εκπρόσωπος των δομών που είναι ο εκάστοτε Πρόεδρος του ΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρησης.

Ως προς την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής» τα Κ.Δ.Α.Π υπάγονται στο κανονιστικό πλαίσιο πού εντάσσεται το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.

Άρθρο 11

Τηρούμενα βιβλία ΚΔΑΠ – Ηλεκτρονική εφαρμογή ημερήσιας παρουσίας παιδιών

Κάθε δομή Κ.Δ.Α.Π θα πρέπει να τηρεί :

 • • Μητρώο/αρχείο με τα στοιχεία των εγγεγραμμένων παιδιών ανά βάρδια.
 • Μητρώο /αρχείο με τα στοιχεία των εργαζομένων
 • Εβδομαδιαίο πρόγραμμα δραστηριοτήτων-εργαστηρίων της Δομής
 • Πρόγραμμα δραστηριοτήτων-επισκέψεων εκτός δομής.
 • Αντίγραφα των Ηλεκτρονικών Μηνιαίων Δελτίων Παρακολούθησης, που θεμελιώνουν την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου.

Το βασικό πρόγραμμα των δραστηριοτήτων του ΚΔΑΠ πρέπει να υλοποιείται στους χώρους στους οποίους στεγάζεται η δομή, στην διεύθυνση που αναγράφεται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του και οι οποίοι νομίμως έχουν αδειοδοτηθεί.

Σε κάθε δομή ΚΔΑΠ θα πρέπει να τηρούνται απαραίτητα και να ενημερώνονται καθημερινά από το εκπαιδευτικό προσωπικό της κάθε δομής τα ακόλουθα βιβλία

 • Καταγραφής εξοπλισμού, υλικών και αναλώσιμων ειδών
 • Βιβλίο Δραστηριοτήτων / Συμβάντων.
 • Βιβλίο Παρουσιολόγιο /Απουσιολόγιο προσωπικού`
 • Βιβλίο Παρουσιολόγιο /Απουσιολόγιο παιδιών (χειρόγραφα οι παρουσίες και απουσίες)

Αναλυτικό ημερήσιο παρουσιολόγιο /απουσιολόγιο για κάθε δομή, σύμφωνα με το υπόδειγμα που θα αποσταλεί από την ΕΕΤΑΑ, στο οποίο θα καταγράφονται χειρόγραφα οι παρουσίες των παιδιών με το γράμμα Π (παρών) και με το γράμμα Α (απών) οι απουσίες των παιδιών.

 • Ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής ημερήσιας παρουσίας/απουσίας παιδιών

Με τη χρήση ειδικής εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας, που θα διαθέτει η ΕΕΤΑΑ στους συμμετέχοντες Φορείς, μέσω του ιστότοπου του Προγράμματος, θα γίνεται η καταγραφή την ημερήσιων παρουσιών. Η εν λόγω εφαρμογή θα χρησιμοποιείται για τη σάρωση (scan) του barcode που θα βρίσκεται στο εκτυπωμένο Ειδικό Έντυπο Καταγραφής Παρουσίας που θα φέρουν οι ωφελούμενοι κατά την προσέλευση και αποχώρηση των τέκνων/ανάδοχων τέκνων/ατόμων.

Τα προαναφερόμενα βιβλία, θα πρέπει να είναι θεωρημένα από τον/την πρόεδρο της ΔΗΚΕΗ και με ευθύνη του υπεύθυνου της κάθε δομής.

Άρθρο 12
Όργανο Διοίκησης - Διάφορα Θέματα

Οι διατάξεις των ενιαίων Όρων Λειτουργίας των ΚΔΑΠ Ηρακλείου συμπληρώνονται ή τροποποιούνται με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Η., ως ανώτατο όργανο Διοίκησης των Κ.Δ.Α.Π. Ηρακλείου.

Άλλα θέματα που θα προκύψουν σχετικά με τη λειτουργία του ΚΔΑΠ και δεν έχουν προβλεφθεί στον παρόντα ενιαίο όρο Λειτουργίας των Κέντρων , θα ρυθμίζονται με απόφαση τού Δ.Σ της ΔΗΚΕΗ και σύμφωνα με τις προβλέψεις τής εκάστοτε ισχύουσας κείμενης νομοθεσίας.

Η Πρόεδρος

Της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
Πολιτισμού Περιβάλλοντος -Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου

Ειρήνη Παπαδάκη Σκαλίδη

Ανακοινώσεις


EU GDPR: Για την εξασφάλιση κορυφαίας εμπειρίας πλοήγησης, το website χρησιμοποιεί cookies. Η πλοήγησή σας στις ιστοσελίδες μας δηλώνει ότι αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies αλλάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στον browser σας. Μάθετε περισσότερα.
Συμφωνώ Δεν Συμφωνώ