Άρθρο 5

Κτιριακές εγκαταστάσεις-Δυναμικότητα

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις των ΚΔΑΠ πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται στο νέο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και τις προδιαγραφές λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Γ.Π.Δ11 οικ./31252/2021 - ΦΕΚ 2332/Β/2-6-2021, και επιπλέον στις Προϋποθέσεις έκδοσης λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π.) που στεγάζονται σε δημόσια σχολικά κτίρια (ΦΕΚ 3851, Β΄, 18.08.2021).

Η δυναμικότητα του κάθε ΚΔΑΠ συνάδει με τη δυναμικότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως αυτή αναγράφεται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας των. Στην περίπτωση που το κέντρο λειτουργεί σε δύο βάρδιες, η δυναμικότητα ορίζεται ανά βάρδια.

Δυναμικότητα Κ.Δ.Α.Π. Ηρακλείου

Α/Α

Κ.Δ.Α.Π Ηρακλείου

Βάρδιες

Δυναμικότητα Δομής

1

Κ.Δ.Α.Π. Νέας Αλικαρνασσού

140

2

Κ.Δ.Α.Π. Κέντρου

70

3

Κ.Δ.Α.Π. Αγίου Ιωάννη

140

4

Κ.Δ.Α.Π. Θερίσσου-Μασταµπά

60

5

Κ.Δ.Α.Π. Ξηροποτάµου

150

6

Κ.Δ.Α.Π. Τριών Βαγιών

135

7

Κ.Δ.Α.Π. Τεµένους

35

8

Κ.Δ.Α.Π. Γοργολαΐνη

45

45

9

Κ.Δ.Α.Π. Παλιανής

35

35

Άρθρο 6
Προσωπικό

Κάθε κέντρο στελεχώνεται σύμφωνα με το νέο κανονιστικό πλαίσιο με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Γ.Π.Δ11 οικ./31252/2021 - ΦΕΚ 2332/Β/2-6-2021 «Προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.).»

Εξειδικευμένο προσωπικό - Προσωπικό καθαριότητας/βοηθητικών εργασιών

Στο Κέντρο απασχολείται υποχρεωτικά:

α) Εξειδικευμένο προσωπικό ανάλογα με τις δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης που πρόκειται να αναπτυχθούν και με γνώμονα την ηλικιακή κατηγορία των παιδιών, στην οποία απευθύνονται τα Κ.Δ.Α.Π..

Οι υπάλληλοι που προσλαμβάνονται ως εξειδικευμένο προσωπικό πρέπει να είναι απόφοιτοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή κάτοχοι ισότιμων τίτλων σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής ή κάτοχοι τίτλων σπουδών σχολών της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής, σχετικών με τις δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης που αναπτύσσονται στο Κέντρο.

β) Προσωπικό καθαριότητας και βοηθητικών εργασιών.

Το προσωπικό καθαριότητας-βοηθητικών εργασιών εκτελεί τις εργασί¬ες καθαριότητας των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του ΚΔΑΠ καθώς και κάθε άλλη βοηθητική εργασία του ανατεθεί από τον υπεύθυνο του κέντρου.

Φροντίζει να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και καθαριότητας σε όλους τους χώρους του κέντρου που χρησιμοποιούν τα παιδιά και οι εργαζόμενοι και ακολουθεί τις οδηγίες του υπεύθυνου για την εύρυθμη λειτουργίας της δομής.

Το ΚΔΑΠ πρέπει να διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό, προσωπικό καθαριότητας-βοηθητικών εργασιών, πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

Παρέχουν την εργασία τους σε πενθήμερη εβδομαδιαία βάση από Δευτέρα έως και Παρασκευή, σε πρωινό ή απογευματινό ωράριο, ανάλογα με το πρόγραμμα λειτουργίας των ΚΔΑΠ.

Οι ώρες εργασίας τους θα πρέπει να συμφωνούν με τις ώρες που αναγράφονται στις συμβάσεις εργασίας τους.

Το προσωπικό που θα στελεχώνει την κάθε δομή ΚΔΑΠ ορίζεται μετά από αξιολόγηση των αναγκών της και τον αριθμό των εξυπηρετούμενων παιδιών με εισήγηση του συντονιστή και έγκριση του Δ. Σ. της ΔΗΚΕΗ. Το προσωπικό του κέντρου δεν είναι σταθερό, αλλά εναλλάσσεται ανάλογα με τις ανάγκες και των υπολοίπων κέντρων με απόφαση του/της Προέδρου της ΔΗΚΕΗ, ύστερα από εισήγηση του συντονιστή.

Οι ειδικότητες του εξειδικευμένου προσωπικού επιλέγονται ανάλογα με τις δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν. Ενδεικτικά μπορεί να είναι:

 • Δάσκαλοι,
 • Γυμναστές,
 • Μουσικοί
 • Εικαστικοί,
 • Θεατρολόγοι,
 • Περιβαλλοντολόγοι,
 • Ψυχολόγοι,
 • Νηπιαγωγοί,
 • Ιστορίας Αρχαιολογίας,
 • Πληροφορικής -Ρομποτικής,
 • Χορευτές Μοντέρνου Χορού κ.α.

Η αναλογία εξειδικευμένου προσωπικού/φιλοξενούμενων παιδιών είναι δύο (2) άτομα ανά είκοσι πέντε (25) παιδιά. Στις δομές που φιλοξενούν λιγότερα από είκοσι πέντε (25) παιδιά ανά βάρδια αναλογούν ομοίως δύο (2) εργαζόμενοι ως εξειδικευμένο προσωπικό.

Τα μέλη του εξειδικευμένου προσωπικού σε συνεργασία με τους υπεύθυνους των ΚΔΑΠ, οφείλουν να οργανώνουν και να παρουσιάζουν εκδηλώσεις και σχέδια δράσης με τα παιδιά σύμφωνα με τους τριμηνιαίους προγραμματισμούς του κάθε ΚΔΑΠ.

Με αφετηρία τον μήνα Σεπτέμβριο, κάθε δομή οργανώνει δράσεις για την εκπλήρωση κάθε επί μέρους σκοπού της παρούσας παραγράφου τουλάχιστον μία φορά ανά τρίμηνο.

Στις επετείους των εθνικών εορτών, στην επέτειο του Πολυτεχνείου και των Τριών Ιεραρχών, καλούνται να οργανώνουν στα ΚΔΑΠ που εργάζονται, εκδηλώσεις και δράσεις που θα ανταποκρίνονται στη σπουδαιότητα και τη σημασία των γεγονότων αυτών.

Το ισχύον ημερήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων δεν θα πραγματοποιείται τις ημέρες των εκδηλώσεων αυτών.

Το προσωπικό υποχρεούται να συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία των κέντρων, να εκτελεί τα καθήκοντα που του ανατίθενται, να φροντίζει για την διατήρηση πρόχειρου φαρμακείου και να τηρεί τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Όλοι οι εργαζόμενοι στα ΚΔΑΠ, σε οποιονδήποτε τομέα εργασίας και αν ανήκουν (εξειδικευμένο προσωπικό-προσωπικό καθαριότητας-βοηθητικών εργασιών) οφείλουν να έχουν κόσμια και ευπρεπή συμπεριφορά τόσο μεταξύ τους όσο και έναντι των παιδιών και των γονέων.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης το προσωπικό πρέπει να ακολουθεί τίς οδηγίες όπως δίδονται από την Πολιτική Προστασία.

Πιστοποιητικά υγείας προσωπικού

Για την πρόσληψη εργαζομένου στο Κέντρο (εξειδικευμένο προσωπικό, προσωπικό καθαριότητας, προσωπικό βοηθητικών εργασιών) απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού υγείας, το οποίο ανανεώνεται ανά διετία, με εξαίρεση την υποβολή ακτινογραφίας θώρακος, η οποία προσκομίζεται ανά τετραετία.

Βεβαίωση ψυχιάτρου

Γνωμάτευση ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, η οποία να πιστοποιεί την υγεία του εκπαιδευτικού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του προσωπικού καθαριότητας-βοηθητικών εργασιών να ασκήσει τα αντίστοιχα καθήκοντα

Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου

Επίσης, απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού ποινικού μητρώου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα, τετελεσμένα ή εν απόπειρα, της σωματικής βλάβης και παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα που αναφέρεται στα ήθη, καθώς και για τα εγκλήματα του άρθρου 336, της παρ. 3 του άρθρου 337, των άρθρων 339, 342,348, 348Α, 348Β, 348Γ και 351Α του Ποινικού Κώδικα. (Επισυνάπτεται στο παράρτημα του παρόντος το πιστοποιητικό υγείας και η Βεβαίωση Ψυχιάτρου)

Αντίγραφα φυλάσσονται στο αρχείο της δομής στην οποία εργάζεται το προσωπικό και επιδεικνύονται σε κάθε έλεγχο των αρμοδίων υπηρεσιών.

Την επίβλεψη της σωστής και πλήρους υλοποίησης του προγράμματος της ΕΕΤΑΑ, της σωστής λειτουργίας των δομών και του ανθρώπινου δυναμικού έχει ο Γενικός Διευθυντής της ΔΗΚΕΗ ο οποίος οφείλει να ενημερώνει τον πρόεδρο και το ΔΣ ανά τρίμηνο.

Άρθρο 7

Υπεύθυνοι ΚΔΑΠ

Με απόφαση του ΔΣ της ΔΗΚΕΗ, ορίζονται υπεύθυνοι των δομών πτυχιούχοι ΠΕ ή ΤΕ πλήρους απασχόλησης που θα προέρχονται από το προσωπικό των δομών και θα ασκούν τα καθήκοντα της θέσης αυτής επί πλέον των κύριων καθηκόντων τους.

Οι υπεύθυνοι των δομών συνεργάζονται με το εξειδικευμένο προσωπικό ώστε τα παιδιά να βοηθηθούν να αναπτύξουν μέσα από δημιουργική απασχόληση, φαντασία και έμπνευση, αγωνιστικότητα, ελευθερία έκφρασης , θάρρος και θέληση.

Συνεργάζονται με τον συντονιστή αλλά και όλους τους προϊσταμένους της κοινωφελούς επιχείρησης για θέματα διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας της δομής. Μέσω του συντονιστή διαβιβάζονται αιτήματα και προτάσεις του ΚΔΑΠ ευθύνης τους στον/στην πρόεδρο της ΔΗΚΕΗ.

Είναι υπεύθυνοι για την εύρυθμη λειτουργία του ΚΔΑΠ και την εν γένει εικόνα της δομής προς τα έξω ( εκδηλώσεις-δραστηριότητες ).

Σε περίπτωση απουσίας τού υπεύθυνου, χρέη υπεύθυνου αναλαμβάνει ο αρχαιότερος εκπαιδευτής από τούς εργαζόμενους στο ΚΔΑΠ κατά την ημέρα απουσίας του.

Άρθρο 8

Συντονιστής όλων των ΚΔΑΠ

Με απόφαση του Δ. Σ. της ΔΗΚΕΗ , ορίζεται συντονιστής όλων των ΚΔΑΠ που λειτουργούν στον Δήμο Ηρακλείου, πτυχιούχος ΠΕ ή ΤΕ που θα προέρχεται από το προσωπικό των δομών και θα είναι πλήρους απασχόλησης.

Ο συντονιστής προγράμματος ΚΔΑΠ είναι το σημείο επαφής της ΔΗΚΕΗ με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. και βασική του αρμοδιότητα είναι η μέριμνα για τη σωστή και πλήρη εφαρμογή του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής», για την τήρηση της απαιτούμενης γραφειοκρατίας, των προθεσμιών, και των απαιτούμενων διαδικασιών, όπως εξειδικεύονται κάθε φορά από τη ΕΕΤΑΑ ΑΕ.

Άρθρο 9

Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Προσωπικά στοιχεία ωφελουμένων που συμπεριλαμβάνονται σε φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο της ΔΗΚΕΗ, το οποίο έχει μοναδικούς σκοπούς:

α) τη διεκπεραίωση και ταυτοποίηση των αιτούντων υπηρεσίες από τα ΚΔΑΠ και

β) την καλύτερη εξυπηρέτηση των εξυπηρετούμενων δημοτών και χρησιμοποιείται μόνο προς διευκόλυνσή τους κατά τη διάρκεια της επικοινωνία τους με τα ΚΔΑΠ και τη ΔΗΚΕΗ. Πρόσβαση σε αυτό το αρχείο έχουν μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα που εργάζονται στη διεύθυνση ΚΔΑΠ ή συνεργάζονται με τη ΔΗΚΕΗ.

Η ΔΗΚΕΗ εγγυάται ότι δεν θα γίνει χρήση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα για άλλους σκοπούς, πέρα από αυτούς που αναφέρθηκαν στο παρόν έντυπο, χωρίς να σας έχουμε ενημερώσει εκ των προτέρων και χωρίς τη σχετική έγκρισή σας όπου απαιτείται. Τα δεδομένα σας τηρούνται για 10 έτη μετά τη συλλογή τους και φυλάσσονται σε ασφαλή χώρο με ελεγχόμενη πρόσβαση.

Η ΔΗΚΕΗ εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίζει τη νόμιμη και ενδεδειγμένη χρήση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που λαμβάνει, την ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα, διαθεσιμότητα, ασφάλεια και προστασία τους και μεριμνά για την αποτροπή κάθε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα αυτά.

Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για χρήση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην περίπτωση αυτή δεν επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που έγινε όσο η συγκατάθεσή σας ήταν εν ισχύ. Μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο των δεδομένων σας, τη διόρθωση, τη διαγραφή τους, τον περιορισμό της επεξεργασίας τους ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία αυτή, καθώς και να ασκήσετε το δικαίωμά σας στη φορητότητα υποβάλλοντας σχετικό αίτημα, σύμφωνα με τα αντίστοιχα άρθρα 13-21 του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (679/2016).

Μπορείτε να διαβάσετε σχετικά με την πολιτική απορρήτου της ΔΗΚΕΗ στη διεύθυνση: https://www.dikeh.gr/privacy/.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας αυτά μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ΔΗΚΕΗ τον κο Γιάννη Καλαντζάκη με τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας Ε-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Επιπλέον έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Άρθρο 10

Έλεγχος – Εποπτεία - Συντονισμός

Αρμόδια όργανα για τη διενέργεια ελέγχων για την ορθή εφαρμογή του άρθρου 1 του ν. 4756/2020 για την καλή λειτουργία των ΚΔΑΠ και της παρούσας είναι:

α) Η Επιτροπή του άρθρου 3 της υπ' αρ. 4866/11.1.2012 υπουργικής απόφασης, όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου μόνου της υπ' αρ. 16952/707/30.5.2013 όμοιας και

β) ο Κοινωνικός Σύμβουλος κάθε Περιφέρειας, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του ν. 2345/1995 (Α' 213). Ο Κοινωνικός Σύμβουλος λειτουργεί επίσης συμβουλευτικά για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, στο πλαίσιο της εποπτείας των προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης κάθε δομής.

Την άμεση διοικητική εποπτεία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης έχει ο προϊστάμενος της υπηρεσιακής μονάδας στην οποία εντάσσονται οργανικά και ο νόμιμος εκπρόσωπος των δομών που είναι ο εκάστοτε Πρόεδρος του ΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρησης.

Ως προς την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής» τα Κ.Δ.Α.Π υπάγονται στο κανονιστικό πλαίσιο πού εντάσσεται το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.

Άρθρο 11

Τηρούμενα βιβλία ΚΔΑΠ – Ηλεκτρονική εφαρμογή ημερήσιας παρουσίας παιδιών

Κάθε δομή Κ.Δ.Α.Π θα πρέπει να τηρεί :

 • • Μητρώο/αρχείο με τα στοιχεία των εγγεγραμμένων παιδιών ανά βάρδια.
 • Μητρώο /αρχείο με τα στοιχεία των εργαζομένων
 • Εβδομαδιαίο πρόγραμμα δραστηριοτήτων-εργαστηρίων της Δομής
 • Πρόγραμμα δραστηριοτήτων-επισκέψεων εκτός δομής.
 • Αντίγραφα των Ηλεκτρονικών Μηνιαίων Δελτίων Παρακολούθησης, που θεμελιώνουν την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου.

Το βασικό πρόγραμμα των δραστηριοτήτων του ΚΔΑΠ πρέπει να υλοποιείται στους χώρους στους οποίους στεγάζεται η δομή, στην διεύθυνση που αναγράφεται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του και οι οποίοι νομίμως έχουν αδειοδοτηθεί.

Σε κάθε δομή ΚΔΑΠ θα πρέπει να τηρούνται απαραίτητα και να ενημερώνονται καθημερινά από το εκπαιδευτικό προσωπικό της κάθε δομής τα ακόλουθα βιβλία

 • Καταγραφής εξοπλισμού, υλικών και αναλώσιμων ειδών
 • Βιβλίο Δραστηριοτήτων / Συμβάντων.
 • Βιβλίο Παρουσιολόγιο /Απουσιολόγιο προσωπικού`
 • Βιβλίο Παρουσιολόγιο /Απουσιολόγιο παιδιών (χειρόγραφα οι παρουσίες και απουσίες)

Αναλυτικό ημερήσιο παρουσιολόγιο /απουσιολόγιο για κάθε δομή, σύμφωνα με το υπόδειγμα που θα αποσταλεί από την ΕΕΤΑΑ, στο οποίο θα καταγράφονται χειρόγραφα οι παρουσίες των παιδιών με το γράμμα Π (παρών) και με το γράμμα Α (απών) οι απουσίες των παιδιών.

 • Ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής ημερήσιας παρουσίας/απουσίας παιδιών

Με τη χρήση ειδικής εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας, που θα διαθέτει η ΕΕΤΑΑ στους συμμετέχοντες Φορείς, μέσω του ιστότοπου του Προγράμματος, θα γίνεται η καταγραφή την ημερήσιων παρουσιών. Η εν λόγω εφαρμογή θα χρησιμοποιείται για τη σάρωση (scan) του barcode που θα βρίσκεται στο εκτυπωμένο Ειδικό Έντυπο Καταγραφής Παρουσίας που θα φέρουν οι ωφελούμενοι κατά την προσέλευση και αποχώρηση των τέκνων/ανάδοχων τέκνων/ατόμων.

Τα προαναφερόμενα βιβλία, θα πρέπει να είναι θεωρημένα από τον/την πρόεδρο της ΔΗΚΕΗ και με ευθύνη του υπεύθυνου της κάθε δομής.

Άρθρο 12
Όργανο Διοίκησης - Διάφορα Θέματα

Οι διατάξεις των ενιαίων Όρων Λειτουργίας των ΚΔΑΠ Ηρακλείου συμπληρώνονται ή τροποποιούνται με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Η., ως ανώτατο όργανο Διοίκησης των Κ.Δ.Α.Π. Ηρακλείου.

Άλλα θέματα που θα προκύψουν σχετικά με τη λειτουργία του ΚΔΑΠ και δεν έχουν προβλεφθεί στον παρόντα ενιαίο όρο Λειτουργίας των Κέντρων , θα ρυθμίζονται με απόφαση τού Δ.Σ της ΔΗΚΕΗ και σύμφωνα με τις προβλέψεις τής εκάστοτε ισχύουσας κείμενης νομοθεσίας.

Η Πρόεδρος

Της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
Πολιτισμού Περιβάλλοντος -Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου

Ειρήνη Παπαδάκη Σκαλίδη

Ανακοινώσεις


EU GDPR: Για την εξασφάλιση κορυφαίας εμπειρίας πλοήγησης, το website χρησιμοποιεί cookies. Η πλοήγησή σας στις ιστοσελίδες μας δηλώνει ότι αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies αλλάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στον browser σας. Μάθετε περισσότερα.
Συμφωνώ Δεν Συμφωνώ