Επικαιροποιημένοι Όροι Λειτουργίας των
Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
(Κ.Δ.Α.Π.) του Δήμου Ηρακλείου

Άρθρο 1
Σύσταση-Σκοπός

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) είναι δομές κοινωνικής πρόνοιας, στις οποίες απασχολούνται δημιουργικά, παιδιά ηλικίας από πέντε (5) έως δώδεκα (12) ετών για ένα χρονικό διάστημα της ημέρας εκτός του σχολικού ωραρίου. Στις δομές αυτές δύνανται να απασχολούνται και παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικές ή αισθητηριακές αναπηρίες.

Στους Όρους Λειτουργίας του Κέντρου, καθορίζονται οι ειδικότερες δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης που παρέχονται από τη δομή και οι ειδικότεροι όροι και κανόνες για την αποτελεσματική πραγμάτωση του σκοπού της, στο πλαίσιο που προδιαγράφουν το άρθρο 1 του ν. 4756/2020 και η παρούσα απόφαση.

Oι όροι Λειτουργίας των Κέντρων, πέραν του ρητού καθορισμού των επιμέρους δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης, συνιστούν προβλέψεις και για:

α. Την κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων όλων των μελών της κοινότητας της δομής, για τη διαμόρφωση κλίματος που διευκολύνει την απρόσκοπτη, μεθοδική και αποτελεσματική λειτουργία της,

β. Τις ειδικότερες υποχρεώσεις του προσωπικού της δομής κατά τη λειτουργία της,

γ. Την προσέλευση και παραμονή των φιλοξενουμένων παιδιών στη δομή,

δ. Τη συνεργασία με τους γονείς ή τους κηδεμόνες των φιλοξενούμενων παιδιών και την ενημέρωσή τους,

ε. Τη διατήρηση της ποιότητας των χώρων της δομής,

στ. Την αντιμετώπιση της αποκλίνουσας συμπεριφοράς των παιδιών από τους κανόνες που σκοπούν στην εύρυθμη λειτουργία της δομής, με ειδικότερη μνεία στην πρόληψη φαινομένων βίας και εκφοβισμού και την ανάπτυξη θετικού κλίματος,

ζ. Το ωράριο λειτουργίας της δομής και τις εντός αυτού βάρδιες.

Οι επικαιροποιημένοι ενιαίοι όροι Λειτουργίας και για τα εννέα (9) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Κ.Δ.Α.Π. Ηρακλείου αναρτούνται υποχρεωτικά στον ιστότοπο του φορέα υλοποίησης, της ΔΗ.ΚΕ.Η. (www.dikeh.gr) και των Κ.Δ.Α.Π. (www.kdap.dikeh.gr)

Για τη σύσταση και λειτουργία των Κ.Δ.Α.Π. ακολουθούνται αυτά που ορίζονται σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα θεσμικά πλαίσια, όπως:

 • Κοινή Υπουργική Απόφαση Γ.Π.Δ11 οικ./31252/2021 - ΦΕΚ 2332/Β/2-6-2021

Προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.).

 • Γ.Π. Δ11οικ./59903/12-08-2021 - Προϋποθέσεις έκδοσης λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) που στεγάζονται σε δημόσια σχολικά κτίρια
 • ΝΟΜΟΣ 4756/2020- ΑΡΘΡΟ 1 - (ΦΕΚ Α' 235/26-11-2020)

Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων

Σκοπός των Κ.Δ.Α.Π. είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών και η προαγωγή των δεξιοτήτων τους, με την εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτικών και οργανωμένων εξατομικευμένων και ομαδικών δραστηριοτήτων για την υποστήριξη της σωματικής, νοητικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξής τους και της εξοικείωσής τους με τις νέες τεχνολογίες και με μορφές έκφρασης και επικοινωνίας, όπως το παιχνίδι, το τραγούδι, η ζωγραφική, η μουσική, ο χορός, ο αθλητισμός, οι τέχνες και η συζήτηση, ως μέσων καθοριστικών για την πολύπλευρη ανάπτυξη κάθε παιδιού και την κοινωνικοποίησή του.

Άρθρο 2

Πρόγραμμα-Δραστηριότητες

Οι προσφερόμενες προς τα παιδιά υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης οφείλουν να είναι πολύπλευρες.

Ως δημιουργική απασχόληση των παιδιών νοούνται και δράσεις που προάγουν υγιή πρότυπα κοινωνικής ανάπτυξης και διαβίωσης και κατατείνουν:

α) στην καλλιέργεια του σεβασμού στη διαφορετικότητα

β) στην ενημέρωση και εκπαίδευση για την αντιμετώπιση των πρακτικών βίας και εκφοβισμού

γ) στην προαγωγή των αξιών του εθελοντισμού

δ) στην ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης,

ε) στην εμπέδωση του σεβασμού προς το πολιτιστικό περιβάλλον,

στ) στην ανάπτυξη διατροφικών συνηθειών μέσω της ανάδειξης των ωφελειών της υγιεινής διατροφής,

ζ) στην ενημέρωση για την πρόληψη της σεξουαλικής και κάθε άλλης μορφής κακοποίησης.

η) στην ενίσχυση της εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, στηρίζοντας την ένταξη ή την παραμονή των γονέων των φιλοξενούμενων παιδιών στην αγορά εργασίας.

Με αφετηρία τον μήνα Σεπτέμβριο, κάθε δομή οργανώνει δράσεις για την εκπλήρωση κάθε επί μέρους σκοπού της παρούσας παραγράφου τουλάχιστον μία φορά ανά τρίμηνο.

Την πρώτη ημέρα παρακολούθησης των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα ωφελούμενα τέκνα ακολουθείται το εβδομαδιαίο πρόγραμμα δραστηριοτήτων – εργαστηρίων Κ.Δ.Α.Π. ανα ηλικιακή ομάδα ή ανα δραστηριότητα και σύμφωνα με τον μέγιστο αριθμό παιδιών που δύναται να συμμετέχουν στις δραστηριότητες. Το εν λόγω πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ώρες τις κάθε δραστηριότητας, τον χώρο (αίθουσα) που λαμβάνει χώρα η απασχόληση, το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητα του εκπαιδευτικού-εμψυχωτή που το έχει αναλάβει. (επισυνάπτεται στο παράρτημα δείγμα του εβδομαδιαίου πρόγραμμα δραστηριοτήτων – εργαστηρίων Κ.Δ.Α.Π)

Κάθε παιδί απασχολείται σε εβδομαδιαία βάση σε τουλάχιστον τρεις (3) διαφορετικές και μη συναφείς μεταξύ τους δημιουργικές δραστηριότητες. Οι δράσεις είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται συνδυαστικά στο πλαίσιο των επιμέρους εβδομαδιαίων δημιουργικών δραστηριοτήτων.

Επισημαίνουμε στους γονείς ότι από πέντε συνεχόμενες μέρες απουσίας και άνω, οφείλουν να καταθέσουν στην δομή που είναι τοποθετημένο το παιδί τους Υπεύθυνη Δήλωση που να αιτιολογεί την απουσία του τέκνου τους από το Κέντρο.

(Επισυνάπτεται στο παράρτημα δείγμα ΥΔ απουσίας ωφελούμενου τέκνου)

Το πρόγραμμα των δημιουργικών δραστηριοτήτων μπορεί να διαχωριστεί σε :

α) πρόγραμμα ελεύθερης ατομικής δημιουργικής απασχόλησης (η ζωγραφική, οι κατασκευές, η υφαντική, το διάβασμα εξωσχολικών βιβλίων κλπ.) και

β) πρόγραμμα ομαδικών καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, (θεατρικό παιχνίδι, η χρήση μουσικών οργάνων, η ομαδική ζωγραφική, η ομαδική συγγραφή π.χ. μιας εφημερίδας ή μιας ιστορίας, το κολάζ, τα ομαδικά παιχνίδια, οι χοροί κλπ.)

Άρθρο 3

Εγγραφές - τοποθετήσεις παιδιών

Οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται για ωφελούμενους της πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», αμέσως μετά την παραλαβή των εντολών τοποθέτησης (Voucher) και σε ποσοστό έως και 100% της δυναμικότητας του Κ.Δ.Α.Π..

Οι εντολές τοποθέτησης (Voucher) δίδονται κάθε φορά από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), η οποία έχει την ευθύνη υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

Τα εγγραφόμενα παιδιά προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή του Ο.Τ.Α στον οποίο ανήκει το ΚΔΑΠ χωρίς να αποκλείεται η περίπτωση εγγραφής παιδιών που διαμένουν σε όμορη περιοχή και εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, ή στην περίπτωση που με την εγγραφή εξυπηρετείται ιδιαίτερα οξυμένη κοινωνική ανάγκη των γονέων, η οποία αιτιολογείται ειδικά.

Για την εγγραφή των παιδιών υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά από τους ωφελούμενους γονείς:

 1. Αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των τοποθετήσεων –εγγραφών: https://aitisi.kdap.dikeh.gr/egwebapps/home στην οποία καταχωρούνται το ονοματεπώνυμο του ίδιου και του παιδιού, η ηλικία του παιδιού, ο Αριθμός του Φορολογικού του Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του γονέα ή κηδεμόνα, ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) του παιδιού και του γονέα ή του κηδεμόνα του, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου του γονέα του παιδιού ή του κηδεμόνα του, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του και η διεύθυνση της κατοικίας του.

Η υποβολή της αίτησης με τα ανωτέρω στοιχεία επέχει θέση εξουσιοδότησης/Υ.Δ προς τον φορέα για τη δήλωσή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή των Κέντρων.

Η/Ο Αιτούσα/ών προσκομίζει αποδεικτικό της μοριοδότησής της/του με βάση τα κριτήρια του προγράμματος χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ένταξη ωφελούμενων σε Κ.Δ.Α.Π.. όπως αντίγραφο της Εντολής Τοποθέτησης (Voucher) και το έντυπο αναγραφής των μορίων των ωφελουμένων. (επισυνάπτεται υπόδειγμα των αντίστοιχων εγγράφων στο παράρτημα του παρόντος)

 1. H Διαδικασία τοποθέτησης των παιδιών γίνεται με βάση τη μοριοδότηση που έλαβε η ωφελούμενη μητέρα ή πατέρας του παιδιού στους οριστικούς πίνακες μοριοδότησης της ΕΕΤΑΑ ΑΕ σε κατάλογο με τη σειρά μοριοδότησης.

Η δέσμευση του Voucher γίνεται μόνο μετά την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ των ωφελούμενων γονέων και του φορέα υλοποίησης καθώς και το τυποποιημένο έντυπο, που υπογράφει η ωφελούμενη, με το οποίο παρέχει στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. εξουσιοδότηση να διενεργεί τις πληρωμές προς το Φορέα για λογαριασμό της.

 • Αιτήσεις εγγραφής με Voucher υποβάλλονται σε όλη τη διάρκεια του έτους εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.
 • Να επισημάνουμε ότι ενεργοποιήσεις των Voucher δεν πραγματοποιούνται τους τελευταίους δύο (2) μήνες, Ιούνιο και Ιούλιο του προγράμματος.
 • Σε περίπτωση μη υποβολής του Απογραφικού Δελτίου Εισόδου, μετά την εγγραφή και την παρέλευση των 40 ημερών, το voucher της ωφελούμενης δύναται να ακυρωθεί.
 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο προκύπτει η ηλικία του παιδιού.
 2. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)

Καθιερώνεται το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) ως δικαιολογητικό εγγραφής των παιδιών στα ΚΔΑΠ Ηρακλείου, καθώς και ως ιατρικό πιστοποιητικό παρακολούθησης της υγείας των μαθητών/τριών κατά τη διάρκεια φοίτησης αυτών στις Δομές. Το ίδιο Δελτίο χρησιμοποιείται ήδη, κατά τη διάρκεια φοίτησης των μαθητών/τριών στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ).

Εφόσον σχετικό Ατομικό Δελτίο έχει ήδη εκδοθεί για την υποβολή του στην σχολική μονάδα που φοιτά το παιδί, είναι δυνατόν να προσκομίζεται αντίγραφό του. (σχετικό υπόδειγμα ΑΔΥΜ επισυνάπτεται στο παράρτημα του παρόντος).

Οι ωφελούμενοι γονείς οφείλουν να μην αποκρύπτουν την κατάσταση υγείας των παιδιών τους ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της δομής που τα φιλοξενεί.

Το ΑΔΥΜ οφείλουν οι μητέρες να το καταθέσουν στη Δομή που θα τοποθετηθεί το τέκνο τους την πρώτη ημέρα που θα υπογράψουν την σύμβαση με το Φορέα.

Σε περίπτωση κατά την οποία, μια αιτούσα επιθυμεί να εντάξει το παιδί της, το οποίο έχει σωματικές, πνευματικές, ψυχικές παθήσεις ή αναπηρίες, σε δομή που αντιστοιχεί σε κατηγορία θέσης Γ (Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών), τότε απαιτείται αφενός α. η προσκόμιση έγγραφης Υπεύθυνης Δήλωσης του νόμιμου εκπροσώπου του Φορέα/Δομής περί αποδοχής του παιδιού και αφετέρου β. γνωμάτευση ιατρού, ότι αυτό είναι ωφέλιμο για το παιδί και ότι έχει τη δυνατότητα ένταξης σε πλαίσιο λειτουργίας του Κ.Δ.Α.Π.

 1. Οι γονείς υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση συγκατάθεσης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των ανήλικων τέκνων τους. (α. Συγκατάθεση-Επεξεργασίας-Δεδομένων και β. Συγκατάθεση Χρήσης Φωτογραφιών-Βίντεο επισυνάπτονται στο παράρτημα του παρόντος).

Η αρχειοθέτηση, προσβασιμότητα και φύλαξη των προαναφερθέντων εγγράφων θα γίνεται από τον εκάστοτε υπεύθυνο της δομής που έχει τοποθετηθεί το ωφελούμενο παιδί, ο οποίος θα έχει και την πλήρη ευθύνη της διαχείρισης τους, σύμφωνα πάντα με τον κανονισμό για τα προσωπικά δεδομένα.

Άρθρο 3α

Διακοπή Φιλοξενίας

 1. 1. Η φιλοξενία παιδιού δύναται να διακόπτεται με απόφαση του αδειοδοτημένου φορέα (ΔΣ της ΔΗΚΕΗ) στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Όταν ζητηθεί οικιοθελώς από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του.

β) Όταν εμφανιστούν σοβαρά προβλήματα στη συμπεριφορά ή την υγεία του παιδιού που δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν από τη δομή, μετά από προηγούμενη επικοινωνία με τον γονέα ή κηδεμόνα.

γ) Όταν, παρά τις σχετικές έγγραφες ειδοποιήσεις προς τον γονέα ή κηδεμόνα του παιδιού, δεν συμμορφώνεται με το πρόγραμμα και τους όρους λειτουργίας της δομής.

δ) Όταν το παιδί απουσιάζει αδικαιολόγητα από τη Δομή πέραν των τριάντα (30) συνεχόμενων ημερών και εφόσον έχει ειδοποιηθεί εγγράφως ο γονέας ή κηδεμόνας του, πριν την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας.

 1. 2. Σε περίπτωση διακοπής φιλοξενίας, καλύπτεται η κενή θέση, κατά προτεραιότητα από αιτούντες με βάση τον χρόνο υποβολής της αίτησης εγγραφής τους την μοριοδότηση τους, και τον κατάλογο με κατ’ αύξοντα αριθμό αναφορά των αιτούντων που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα και δεν έχουν εξαργυρώσει την Εντολή τοποθέτησης (Voucher). (Επισυνάπτεται στο παράρτημα υπόδειγμα ΥΔ διαγραφής ωφελούμενου τέκνου)

Άρθρο 4

Κ.Δ.Α.Π. Ηρακλείου - Ωράριο λειτουργίας

Τα ΚΔΑΠ Ηρακλείου βρίσκονται σε δημοτικά διαμερίσματα και σε τρείς τοπικές κοινότητες του Δήμου Ηρακλείου και είναι τα εξής:

Κ.Δ.Α.Π Ηρακλείου

Α/Α

Κ.Δ.Α.Π Ηρακλείου

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

e-mail

1

Κ.Δ.Α.Π. Νέας Αλικαρνασσού

1o Δηµ. Σχολ. Νέας Αλικαρνασσού

Μαυσώλου 75, Ν. Αλικαρνασσός, ΤΚ.: 71408

2810332030, 2810288933

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

2

Κ.Δ.Α.Π. Κέντρου

6o Δηµ. Σχολ. Ηρακλείου

Αγίου Τίτου 1, Ηράκλειο, ΤΚ.: 71202

2810226174

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

3

Κ.Δ.Α.Π. Αγίου Ιωάννη

20o Δηµ. Σχολ. Ηρακλείου

Πεζόδροµος Ορφέως 3, Νέα Αλάτσατα, ΤΚ.: 71409

281 032 2162

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

4

Κ.Δ.Α.Π. Θερίσσου-Μασταµπά

30o Δηµ. Σχολ. Ηρακλείου

Πυράνθου 88, Θέρισσος, ΤΚ.: 71305

2810253392

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

5

Κ.Δ.Α.Π. Ξηροποτάµου

43o Δηµ. Σχολ. Ηρακλείου

Σπ. Μουστακλή 10, Ξηροπόταµος, ΤΚ.:71303

2810256547

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

6

Κ.Δ.Α.Π. Τριών Βαγιών

45o Δηµ. Σχολ. Ηρακλείου

Ζεύξιδος 65, Τρεις Βαγιές, ΤΚ.:71304

2810250330

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

7

Κ.Δ.Α.Π. Τεµένους

Νηπιαγωγείο Προφήτη Ηλία

Δηµοτική Ενότητα Τεµένους, ΤΚ.:71500

2810871637

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

8

Κ.Δ.Α.Π. Γοργολαΐνη

Πρώην Κτίριο Τοπικής Κοινότητας Κ. Ασιτών

Δηµοτική Ενότητα Γοργολαΐνη, ΤΚ.:70013

2810861542

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

9

Κ.Δ.Α.Π. Παλιανής

Πρώην Δηµοτικό Σχολείο Αυγενικής

Δηµοτική Ενότητα Παλιανής, ΤΚ.:70003

2810791207

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τα ΚΔΑΠ Ηρακλείου λειτουργούν 11 μήνες το χρόνο από 1η Σεπτέμβριου έως και 31 Ιούλιου και προσαρμόζουν το ωράριο τους ανάλογα με το ωράριο λειτουργίας των σχολείων της περιοχής, ώστε να μην συμπίπτει με αυτό, και πάντα σύμφωνα με όσα αναγράφονται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του κάθε ΚΔΑΠ.

Διακόπτουν τη λειτουργία τους κατά τις επίσημες αργίες, λόγω εορτασμού εθνικού ή τοπικού γεγονότος ή εορτασμού του τοπικού Πολιούχου Αγίου της περιοχής που λειτουργεί το κάθε ΚΔΑΠ, καθώς και όταν υπάρχουν εκπαιδευτικές υποχρεώσεις στους χώρους υποδοχής των Σχολείων.

Τα ΚΔΑΠ λειτουργούν από Δευτέρα έως και Παρασκευή σε μία (1) βάρδια ή δύο (2) τετράωρες βάρδιες, για τη χειμερινή περίοδο (από την 1η Σεπτεμβρίου έως και μια εβδομάδα μετά την ημερομηνία λήξης της σχολικής χρονιάς τον Ιούνιο κάθε έτους) και για την θερινή περίοδο (μια εβδομάδα μετά τη λήξη της σχολικής χρονιάς έως και 31 Ιουλίου) ως εξής:

Ωράρια Λειτουργίας Κ.Δ.Α.Π. Ηρακλείου

Α/Α

Κ.Δ.Α.Π Ηρακλείου

Χειμερινό ωράριο

Θερινό ωράριο

Βάρδιες

1

Κ.Δ.Α.Π. Νέας Αλικαρνασσού

16:00 έως 21:30

07:30 έως 15:30

2

Κ.Δ.Α.Π. Κέντρου

16:00 έως 21:30

07:30 έως 15:30

3

Κ.Δ.Α.Π. Αγίου Ιωάννη

16:00 έως 21:30

07:30 έως 15:30

4

Κ.Δ.Α.Π. Θερίσσου-Μασταµπά

16:00 έως 21:30

07:30 έως 15:30

5

Κ.Δ.Α.Π. Ξηροποτάµου

16:00 έως 21:30

07:30 έως 15:30

6

Κ.Δ.Α.Π. Τριών Βαγιών

16:00 έως 21:30

07:30 έως 15:30

7

Κ.Δ.Α.Π. Τεµένους

16:00 έως 21:30

07:30 έως 15:30

8

Κ.Δ.Α.Π. Γοργολαΐνη

13:30 έως 17:30

07:30 έως 11:30

17:30 έως 21:30

11:30 έως 15:30

9

Κ.Δ.Α.Π. Παλιανής

13:30 έως 17:30

07:30 έως 11:30

17:30 έως 21:30

11:30 έως 15:30

Η δημιουργική απασχόληση δύναται να διαρκεί 45' έως 90' ανά ειδικότητα του εξειδικευμένου προσωπικού στο κάθε κέντρο.

Τα διαλείμματα διαρκούν το ανώτερο 10 '.

Σε κάθε βάρδια δεν μπορούν να απασχολούνται περισσότερα παιδιά από αυτά που αναγράφονται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της Δομής.

Για την ένταξη της δομής στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και

Επαγγελματικής Ζωής» απαιτούνται κατ' ελάχιστο τέσσερις ώρες καθημερινής λειτουργίας.

Ανακοινώσεις


EU GDPR: Για την εξασφάλιση κορυφαίας εμπειρίας πλοήγησης, το website χρησιμοποιεί cookies. Η πλοήγησή σας στις ιστοσελίδες μας δηλώνει ότι αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies αλλάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στον browser σας. Μάθετε περισσότερα.
Συμφωνώ Δεν Συμφωνώ