Άρθρο 7

Υπεύθυνοι ΚΔΑΠ

Με απόφαση του ΔΣ  της ΔΗΚΕΗ, ορίζονται υπεύθυνοι των δομών πτυχιούχοι   ΠΕ ή ΤΕ πλήρους απασχόλησης που θα προέρχονται από το προσωπικό των δομών και θα ασκούν τα καθήκοντα της  θέσης αυτής επί πλέον των κύριων καθηκόντων τους..

Η  θητεία τους διαρκεί ένα (1) έτος από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Αυγούστου, μπορεί όμως να διακοπεί νωρίτερα με απόφαση του Δ.Σ της ΔΗΚΕΗ, σε περίπτωση που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Οι υπεύθυνοι θα αξιολογούνται για το έργο τους  από το Δ.Σ της ΔΗΚΕΗ  με απόφαση  που θα λαμβάνεται πριν την ανανέωση ή μη της θητείας τους.

Οι  υπεύθυνοι των δομών συνεργάζονται με το εξειδικευμένο προσωπικό  ώστε τα παιδιά  να βοηθηθούν να αναπτύξουν μέσα από δημιουργική απασχόληση, φαντασία και έμπνευση, αγωνιστικότητα, ελευθερία έκφρασης , θάρρος και θέληση.

Επιβλέπουν τους εργαζόμενους όλων των  ειδικοτήτων για την  άριστη και έγκαιρη εκτέλεση των καθηκόντων τους, προβαίνοντας εάν αυτό κριθεί αναγκαίο στις απαραίτητες συστάσεις.

Ενημερώνουν για οποιοδήποτε πρόβλημα (κτιριακό-διοικητικό) τον Διευθυντή του σχολείου που συστεγάζεται το ΚΔΑΠ και έχουν πνεύμα συνεργασίας και  αλληλοκατανόησης για να  συνυπάρξουν αρμονικά.

 Συνεργάζονται με τον συντονιστή (άρθρο 8) αλλά και όλους τους προϊσταμένους της κοινωφελούς επιχείρησης για θέματα διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας της δομής. Μέσω του συντονιστή διαβιβάζονται  αιτήματα και προτάσεις του ΚΔΑΠ ευθύνης τους στον/στην πρόεδρο τής ΔΗΚΕΗ. 

Είναι υπεύθυνοι για την εύρυθμη λειτουργία του ΚΔΑΠ και την εν γένει εικόνα της δομής προς τα έξω ( εκδηλώσεις-δραστηριότητες ).

Σε περίπτωση απουσίας τού  υπεύθυνου, χρέη υπεύθυνου αναλαμβάνει ο αρχαιότερος εκπαιδευτής από τούς εργαζόμενους στο ΚΔΑΠ κατά την ημέρα απουσίας του.

 Ειδικότερα  οι υπεύθυνοι των δομών :  

 Το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα, καταθέτουν στον συντονιστή τα μηνιαία δελτία παρακολούθησης (συνοδευτικά έγγραφα) υπογεγραμμένα και από τους ωφελούμενους γονείς, για την ΕΕΤΑΑ ΑΕ

Τηρούν τα προβλεπόμενα από το νόμο βιβλία.

Καταρτίζουν πρόγραμμα εφημεριών και επιτηρήσεων με γνώμονα την ασφάλεια των παιδιών  και φροντίζουν  να τηρείται το ωράριο εργασίας από τούς συναδέλφους εργαζόμενους.

Τέλος Ιουλίου συντάσσουν ετήσιο απολογισμό του ΚΔΑΠ ευθύνης τους για την περίοδο του προγράμματος, τον οποίο καταθέτουν στο Δ.Σ. της ΔΗΚΕΗ.

Έχουν την ευθύνη της ενημέρωσης των γονέων για τη δράση και το σκοπό των δομών και τις δραστηριότητες που θα έχουν στο  εβδομαδιαίο πρόγραμμα τους, καθώς και τις συνεργασίες με τους φορείς που μπορούν να συμβάλλουν στην καλλιέργεια και επιμόρφωση των παιδιών και των γονέων, ώστε να διοργανώνονται εργαστήρια, σεμινάρια, ομιλίες και άλλες δράσεις ανά τρίμηνο.

Έχουν την ευθύνη της ενημέρωσης των γονέων για την κατάθεση αιτήσεων και ενστάσεων για το ΚΔΑΠ και την εγγραφή των παιδιών σε αυτό την κατάλληλη χρονική περίοδο.

Σε συνεργασία με τα μέλη τού εξειδικευμένου προσωπικού που απασχολούνται στα ΚΔΑΠ ευθύνης τους :

Καταρτίζουν το ωρολόγιο πρόγραμμα λειτουργίας του κέντρου το οποίο αναρτάται σε εμφανές σημείο και μεριμνούν για την πιστή εφαρμογή του. Το ωρολόγιο πρόγραμμα εγκρίνεται από τον/την Πρόεδρο της ΔΗΚΕΗ.

Συντάσσουν τριμηνιαίο πρόγραμμα εκδηλώσεων και δράσεων κατά τους μήνες Σεπτέμβριο-Ιανουάριο-Απρίλιο (Χριστούγεννα-απόκριες-καλοκαίρι)  που υποβάλλεται στη ΔΗΚΕΗ και φροντίζουν να ακολουθείται το σχέδιο δράσης ανά ειδικότητα.

Στις αρχές της περιόδου αποστέλλουν στον/στην πρόεδρο της ΔΗΚΕΗ και στον συντονιστή του προγράμματος, λίστα με τα υλικά που θα χρειαστούν κατά ειδικότητα και δύο μήνες τουλάχιστον πριν την επιθυμητή ημερομηνία παραλαβής, σε περίπτωση ελλείψεων κατά τη διάρκεια του έτους.  Φροντίζουν για την σωστή διαχείριση των υλικών του κέντρου, για την καλή φύλαξη, συντήρηση τους, καθώς και την λοιπή εν γένει περιουσία του ΚΔΑΠ.

Με την έναρξη της περιόδου καταγράφουν όλο τον εξοπλισμό που έχει στην κατοχή του το ΚΔΑΠ ευθύνης τους (ντουλάπες, υπολογιστές οθόνες βιβλία κλπ) στο βιβλίο καταγραφής υλικών και αναλώσιμων ειδών.

Με τη λήξη της περιόδου καταγράφουν τα υλικά που υπάρχουν στο κέντρο ανά ειδικότητα (υλικά καθαριότητας, φάρμακα κλπ), ενημερώνοντας τον συντονιστή

Μπορούν να αναθέτουν ενυπόγραφα η προφορικά οποιαδήποτε εκ των ανωτέρω  υποχρέωση  στο προσωπικό της δομής.

             

Σε περίπτωση αλλαγής υπευθύνων συντάσσουν πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής του εξοπλισμού του κέντρου, των αναλώσιμων υλικών, των βιβλίων που τηρούνται και των εγγράφων που υπάρχουν στις δομές ευθύνης τους.

Κατά την παράδοση οφείλουν να ενημερώνουν τους νέους υπευθύνους για την λειτουργία της δομής που παραδίδουν.  

Άρνηση τους δύναται να συνιστά σπουδαίο λόγο καταγγελίας της σύμβασης τους.

Διαδικασία επιλογής-Κριτήρια αξιολόγησης 

 Α) Η επιλογή θα γίνεται κατόπιν έγγραφης ανταπόκρισης των ενδιαφερομένων σε σχετική πρόσκληση του/της προέδρου τηςΔΗΚΕΗ με την προϋπόθεση πιστοποιημένης γνώσης Η/Υ και δυο (2) χρόνια προϋπηρεσίας στα ΚΔΑΠ.

Ο ορισμός θα γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο έχει την ευθύνη για την τοποθέτηση και μετακίνηση των υπευθύνων σύμφωνα με τις ανάγκες του προγράμματος και την ομαλή λειτουργία των δομών, μετά από αξιολόγηση που θα γίνεται με τα παρακάτω κριτήρια.

 1. Μορφωτικό επίπεδο                                                                   30 μόρια

          ( ΠΕ 15 μόρια, ΤΕ  10 μόρια, 2ο συναφές πτυχίο 4 μόρια,Μεταπτυχιακό συναφές και αναγνωρισμένο από το ΔΣ 4 μόρια, διδακτορικό συναφές και αναγνωρισμένο από το ΔΣ 7 μόρια)          

 1. Προϋπηρεσία στο αντικείμενο για όλο το προσωπικό               10 μόρια                               

           (ένα βαθμό ανά έτος υπηρεσίας στα ΚΔΑΠ με    Ανώτατο όριο τα 10 χρόνια)

 1. Απρόσκοπτη λειτουργία του ΚΔΑΠ                                            20    »

           (αξιολογούνται υπέύθυνος και προσωπικό)       

 1. Υλοποίηση προγράμματος.                                                        30   »                                      

           (δράσεις-εκδηλώσεις-καινοτόμες δράσεις)                             

 1. Προσωπική συνέντευξη                                                              10   »

           (ενώπιον επιτροπής που θα ορίζεται από το Δ.Σ.)  

                                                                                                   …………………

                                                                                                    Σύνολο      100   

Για τα κριτήρια 3 και 4 θα λαμβάνονται υπόψη :  

 1. Οι εκθέσεις του συντονιστή, οι αξιολογήσεις του Γεν. Διευθυντή, της επιτροπής ΚΔΑΠ και του/της προέδρου της ΔΗΚΕΗ, καθώς και οι έγγραφες απόψεις των ωφελούμενων γονέων του κάθε ΚΔΑΠ για όλο το προσωπικό της δομής (ανώνυμα)   
 2. Δεν μπορεί να ορισθεί υπεύθυνος ΚΔΑΠ όποιος συγκεντρώνει κάτω από 60 μόρια.   

        

Β)  Σε περίπτωση που στην ανωτέρω πρόσκληση δεν ανταποκριθεί ικανός αριθμός αιτουμένων να αναλάβουν θέση υπευθύνου σε όλα τα ΚΔΑΠ της ΔΗΚΕΗ, ο ορισμός θα γίνει με απόφαση του ΔΣ. Ενδεχόμενη άρνηση εργαζομένου  πρέπει να υποβάλλεται εγγράφως ενώπιον του ΔΣ της ΔΗΚΕΗ,  εντός δυο εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης ορισμού  και πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς.

Εάν δεν εκδηλωθεί καθόλου  ενδιαφέρον από τούς εργαζόμενους  για  συγκεκριμένο Κέντρο, τότε  τον ρόλο του υπεύθυνου θα αναλαμβάνει υποχρεωτικά ο αρχαιότερος εργαζόμενος στο πρόγραμμα (με κλήρωση μεταξύ των εργαζομένων ισόχρονης  αρχαιότητας ενώπιον  τού ΔΣ και σχετική απόφαση), ενώ  άρνησή του δύναται να συνιστά σπουδαίο λόγο καταγγελίας της ατομικής  σύμβασης εργασίας του  εξαιτίας της  σπουδαιότητας της θέσης αυτής  για ολόκληρη τη λειτουργία του κέντρου.

Γ) Σε  κάθε υπεύθυνο, λόγω αυξημένων υποχρεώσεων, θα χορηγείται μια ημέρα  άδεια επιπλέον των ημερών κανονικής άδειας που δικαιούται, ανά δίμηνο, η χρήση της οποίας θα γίνεται  εντός του διμήνου και δεν θα μπορεί να μεταφέρεται.

Άρθρο 8

Συντονιστής όλων των ΚΔΑΠ

Με απόφαση του Δ. Σ. της ΔΗΚΕΗ , ορίζεται συντονιστής όλων των ΚΔΑΠ που λειτουργούν στον Δήμο Ηρακλείου, πτυχιούχος ΠΕ ή ΤΕ  που θα προέρχεται από το προσωπικό των δομών και  θα είναι πλήρους απασχόλησης. 

Ο συντονιστής θα αξιολογείται για το έργο του από το ΔΣ ΤΗΣ ΔΗΚΕΗ πριν την ανανέωση η μη της θητείας του.  

Η θητεία του θα διαρκεί ένα έτος από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Αυγούστου, μπορεί όμως να διακοπεί νωρίτερα αν δεν δύναται να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του .

 Ο συντονιστής προγράμματος ΚΔΑΠ είναι το σημείο επαφής της ΔΗΚΕΗ με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. και βασική του αρμοδιότητα είναι η μέριμνα για τη σωστή και πλήρη εφαρμογή του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής», για την τήρηση της απαιτούμενης γραφειοκρατίας, των προθεσμιών, και των απαιτούμενων διαδικασιών, όπως εξειδικεύονται κάθε φορά από τη ΕΕΤΑΑ ΑΕ, σε συνεργασία με τον διοικητικό υπεύθυνο του προγράμματος.

Παρακολουθεί την υλοποίηση του προγράμματος της ΕΕΤΑΑ σε κάθε ΚΔΑΠ με επιτόπιες επισκέψεις και υποβολή εκθέσεων στον/την πρόεδρο και το Δ.Σ της ΔΗΚΕΗ.

Σε περίπτωση ελέγχου από ελεγκτικές αρχές του προγράμματος είναι υπόλογος απέναντι στο Δ.Σ. της ΔΗΚΕΗ για κάθε εύρημα του ελέγχου που οφείλεται σε αμέλεια του ή σε παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας.

Είναι υπεύθυνος για  θέματα  ανθρώπινου δυναμικού των ΚΔΑΠ.

Έχει την ευθύνη κατανομής του προσωπικού στα ΚΔΑΠ, για την υλοποίηση του προγράμματος λειτουργίας των, τα οποία κοινοποιούνται στους εργαζόμενους αφού εγκριθούν πρώτα από τον/την πρόεδρο της ΔΗΚΕΗ.

Όταν υπάρχουν ανάγκες μετακίνησης προσωπικού, αυτές γίνονται σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο του ΚΔΑΠ.  

Διαχειρίζεται τυχόν προβλήματα των υπευθύνων που προκύπτουν κατά τη λειτουργία του προγράμματος  και ενημερώνει τον/την πρόεδρο της ΔΗΚΕΗ.

Διαχειρίζεται την κατάθεση αιτήσεων  και ενστάσεων για τα ΚΔΑΠ και την εγγραφή των παιδιών σε αυτά την κατάλληλη στιγμή.  

Διαχειρίζεται την ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις τοποθετήσεις των μητέρων με εντολή τοποθέτησης (Voucher) στα ΚΔΑΠ μέσω της ιστοσελίδας των κέντρων

Διαχειρίζεται την ιστοσελίδα των ΚΔΑΠ σε συνεργασία με το τμήμα ηλεκτρονικής διαχείρισης της ΔΗΚΕΗ.

Ελέγχει τις άδειες λειτουργίας των κέντρων.

Συντάσσει δελτία τύπου σχετικά με τις δράσεις των ΚΔΑΠ, τα οποία αφού εγκριθούν από τον/την πρόεδρο προωθούνται στη δημοσιότητα.

Με ευθύνη του διανέμονται τα απαραίτητα υλικά στα ΚΔΑΠ.

Διαδικασία επιλογής συντονιστή-Κριτήρια  αξιολόγησης.

Η επιλογή τού συντονιστή θα γίνεται κατόπιν έγγραφης ανταπόκρισης των  ενδιαφερομένων σε σχετική  πρόσκληση του/της προέδρου της ΔΗΚΕΗ , με την προϋπόθεση  πιστοποιημένης  γνώσης Η/Υ και δυο χρόνια προϋπηρεσία  σε θέση ευθύνης.

Ο ορισμός θα γίνεται από το ΔΣ μετά από αξιολόγηση τους, με τά παρακάτω κριτήρια.

 1. Μορφωτικό επίπεδο                                               30 μόρια

          ( ΠΕ 15 μόρια ,ΤΕ  10 μόρια, 2ο  συναφές πτυχίο 4 μόρια, Μεταπτυχιακό συναφές και αναγνωρισμένο από το ΔΣ 4 μόρια, διδακτορικό συναφές και αναγνωρισμένο από το ΔΣ 7 μόρια)           

 1. Συνεργασία με το προσωπικό των ΚΔΑΠ.             20 μόρια   

           (ικανότητα αρμονικής συνεργασίας με τούςσυναδέλφους, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων)

 1. Συνεργασία με τη ΔΗΚΕΗ                                     20  μόρια 
 2. Προσωπική συνέντευξη                                        30  μόρια

            (ενώπιον επιτροπής πού θα ορίζεται από το ΔΣ)

Για τη βαθμολόγηση του κριτηρίου 2 θα λαμβάνονται υπ’ όψη οι απόψεις τού προσωπικού των ΚΔΑΠ που θα κατατίθενται εγγράφως και επώνυμα, πριν την επιλογή του συντονιστή.

 Άρθρο 9

 Άδειες

Στους εργαζόμενους των ΚΔΑΠ  χορηγείται υποχρεωτικά κανονική άδεια  από 1-27 Αυγούστου κάθε έτους, περίοδο κατά την οποία δεν παρέχονται υπηρεσίες στους ωφελούμενους γονείς και οι δομές είναι κλειστές.

Σε περίπτωση που υπολείπονται ημέρες κανονικής άδειας εκτός του ανωτέρω διαστήματος, αυτές θα χορηγούνται κατά τη διάρκεια του έτους ισχύος της σύμβασης εργασίας τους και μέχρι την έναρξη της θερινής περιόδου (μία εβδομάδα μετά το κλείσιμο των σχολείων τον Ιούνιο κάθε έτους).

Η αίτηση για κανονική άδεια υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο του ΚΔΑΠ, υποβάλλεται τουλάχιστον τρεις εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία της αιτούμενης άδειας στον/στην πρόεδρο της  ΔΗΚΕΗ για την τελική έγκριση και κοινοποιείται στον συντονιστή του προγράμματος.

Όσον αφορά τις υπόλοιπες άδειες (ανατροφής, αναρρωτικές, σχολικής παρακολούθησης, αιμοδοσίας κλπ), χορηγούνται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.  

Άρθρο 10

Έλεγχος-Εποπτεία-Συντονισμός

Ο Έλεγχος για την καλή λειτουργία των ΚΔΑΠ  διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες  της οικείας Περιφέρειας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 ( ΦΕΚ 87/τ Α / 07-06-2010 ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα  Καλλικράτης» και τις διατάξεις του Ν. 2345 / 95 ( ΦΕΚ 213/ τ. Α’/95 ) «Οργανωμένες Υπηρεσίες παροχής προστασίας  από φορείς  Κοινωνικής Πρόνοιας και άλλες  διατάξεις».

Την άμεση διοικητική  εποπτεία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης έχει ο προϊστάμενος της υπηρεσιακής  μονάδας στην οποία εντάσσονται οργανικά και ο νόμιμος εκπρόσωπος των δομών που είναι ο εκάστοτε Πρόεδρος του ΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρησης.

Ως προς την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής» τα Κ.Δ.Α.Π υπάγονται στο  κανονιστικό πλαίσιο πού εντάσσεται το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.

Άρθρο 11

Πρόγραμμα   Δραστηριοτήτων-Τηρούμενα βιβλία

Κάθε δομή Κ.Δ.Α.Π θα πρέπει να τηρεί :

 • Μητρώο/αρχείο με τα στοιχεία των εγγεγραμμένων παιδιών ανά βάρδια.
 • Μητρώο /αρχείο με τα στοιχεία των εργαζομένων • Εβδομαδιαίο πρόγραμμα δραστηριοτήτων-εργαστηρίων
 • Πρόγραμμα δραστηριοτήτων-επισκέψεων εκτός δομής.

Το βασικό πρόγραμμα των δραστηριοτήτων του ΚΔΑΠ πρέπει να υλοποιείται στους χώρους στους οποίους στεγάζεται η δομή, στην διεύθυνση που αναγράφεται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του και οι οποίοι νομίμως έχουν  αδειοδοτηθεί.

Σε  κάθε δομή ΚΔΑΠ θα πρέπει να τηρούνται απαραίτητα και να ενημερώνονται καθημερινά  από το εκπαιδευτικό προσωπικό της κάθε δομής τα ακόλουθα βιβλία  

 • Καταγραφής εξοπλισμού, υλικών και αναλώσιμων ειδών
 • Δραστηριοτήτων / Συμβάντων.
 • Παρουσίας / Απουσίας παιδιών.
 • Παρουσίας /Απουσίας προσωπικού.

Τα προαναφερόμενα βιβλία, θα πρέπει να είναι  θεωρημένα από τον/την   πρόεδρο της   ΔΗΚΕΗ και με ευθύνη του υπεύθυνου της κάθε δομής.

Άρθρο 12

Διάφορα Θέματα.

Οι διατάξεις τού  Κανονισμού  Λειτουργίας των ΚΔΑΠ συμπληρώνονται ή τροποποιούνται με απόφαση του  Δ.Σ. 

Άλλα θέματα  που θα προκύψουν σχετικά με τη λειτουργία του ΚΔΑΠ και δεν  έχουν προβλεφθεί στον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας , θα ρυθμίζονται με απόφαση τού Δ.Σ της ΔΗΚΕΗ και σύμφωνα με τις προβλέψεις τής εκάστοτε ισχύουσας κείμενης νομοθεσίας.

 Η Πρόεδρος

Της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης

Πολιτισμού Περιβάλλοντος -Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου

 

Θεοδώρα Λεμονή

Ανακοινώσεις


EU GDPR: Για την εξασφάλιση κορυφαίας εμπειρίας πλοήγησης, το website χρησιμοποιεί cookies. Η πλοήγησή σας στις ιστοσελίδες μας δηλώνει ότι αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies αλλάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στον browser σας. Μάθετε περισσότερα.
Συμφωνώ Δεν Συμφωνώ