Κανονισμός Λειτουργίας Κ.Δ.Α.Π.

 

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) αποσκοπούν :

  • Στην παραμονή για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας πέραν του σχολικού ωραρίου σε ένα περιβάλλον ευχάριστο και δημιουργικό που θα ανοίγει νέους ορίζοντες για κάθε παιδί μέσα από το παιχνίδι, το τραγούδι, τη ζωγραφική, τη μουσική, τη συζήτηση. • Στη σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου του παιδιού
  • Στην παροχή κινήτρων και ευκαιριών στο κάθε παιδί.
  • Στην παροχή ουσιαστικής βοήθειας στην οικογένεια του παιδιού και κυρίως στην εργαζόμενη μητέρα.

Άρθρο 1

Σύσταση-Σκοπός

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)  είναι μονάδες δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με καλή υγεία, ηλικίας 512 χρόνων. Στις μονάδες αυτές μπορούν να απασχολούνται και παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.

Για τη σύσταση και λειτουργία των ΚΔΑΠ ακολουθούνται αυτά που ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση αριθ. Π1β/Γ.Π. οικ. 14951/ 2001 (ΦΕΚ 1397 τ. Β΄22-10-2001) προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), η οποία τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. Π1β/Γ.Π οικ.

109707/2009 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1849 τ. Β’ 03-09-2009)

Σκοπός των ΚΔΑΠ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών, για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας, εκτός σχολικού ωραρίου, η σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου με ατομική ή οργανωμένη δραστηριότητα ή μέσα από οργανωμένες ομάδες εργαστηρίων, καθώς και η εξυπηρέτηση των γονιών.

Τα Κέντρα μπορούν να διασυνδέονται με τις εκπαιδευτικές μονάδες, τις κοινωνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ, τους φορείς και τις υπηρεσίες πολιτιστικής, αθλητικής, περιβαλλοντικής κλπ τοπικής παρέμβασης και ανάπτυξης.

Άρθρο 2

Πρόγραμμα-Δραστηριότητες

Το πρόγραμμα των ΚΔΑΠ πρέπει να παρέχει στα παιδιά ευκαιρίες για ψυχαγωγία και συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή. Βάσει αυτής της αρχής μπορούμε να ορίσουμε τέσσερις (4) παιδαγωγικούς στόχους.

  • Τη διασφάλιση του σεβασμού της ατομικότητας του κάθε παιδιού.
  • Την ενεργοποίηση της δημιουργικότητας των παιδιών.
  • Την ανάπτυξη της κοινωνικότητας των παιδιών.
  • Την ανάπτυξη της αισθητικής των παιδιών

Το πρόγραμμα των δημιουργικών δραστηριοτήτων μπορεί να διαχωριστεί σε :

α- πρόγραμμα ελεύθερης ατομικής δημιουργικής απασχόλησης και

β- πρόγραμμα ομαδικών καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων.

Στις δράσεις της ελεύθερης ατομικής δημιουργικής απασχόλησης περιλαμβάνονται, η ζωγραφική, οι κατασκευές, η υφαντική, το διάβασμα  εξωσχολικών βιβλίων κλπ.

Δύναται πολλές φορές να σχηματίζουν αυθόρμητα μικρές ομάδες γύρω από ένα παιχνίδι ή δραστηριότητα. Τέτοιες δράσεις θα μπορούσαν να είναι τα παιχνίδια με κούκλες, το αυτοσχέδιο θεατρικό παιχνίδι ή τα παιχνίδια ρόλων, τα επιτραπέζια παιχνίδια, τα παιχνίδια συζητήσεων κλπ.

Αυτό το είδος προγράμματος αποτελεί το σκελετό του τρόπου λειτουργίας των ΚΔΑΠ.

Κάποια στιγμή όμως τα παιδιά χάνουν το ενδιαφέρον τους και το πρόγραμμα πρέπει να αναπροσαρμοστεί, να εμπλουτιστεί με νέες δραστηριότητες και νέα ερεθίσματα.

Στις ομαδικές καλλιτεχνικές δραστηριότητες σημαντικός είναι ο ρόλος του εμψυχωτή.

Πρέπει να δώσει στα παιδιά ερεθίσματα που κεντρίζουν τη φαντασία και τη διάθεση τους για δημιουργία. Πρέπει να παρουσιάζει νέες, άγνωστες και εντυπωσιακές τεχνικές, πρωτότυπα υλικά και νέες εκφραστικές δυνατότητες.

Οι ομαδικές δραστηριότητες καλλιεργούν και αναπτύσσουν την κοινωνικότητα και τη συνεργασία των παιδιών. Τέτοιες δραστηριότητες είναι το θεατρικό παιχνίδι, η χρήση  μουσικών οργάνων, η ομαδική ζωγραφική, η ομαδική συγγραφή π.χ. μιας εφημερίδας ή μιας ιστορίας, το κολάζ, τα ομαδικά παιχνίδια, οι χοροί κλπ.

Οι δράσεις θα πρέπει να συνδυάζουν ποικίλες ομαδικές δραστηριότητες. Το θέμα που επιλέγεται θα πρέπει να καλύπτεται διαδοχικά από διάφορες μορφές τέχνης και να δημιουργείται μεγάλη ποικιλία δράσεων και αντικειμένων ενασχόλησης.

Έτσι γύρω από μια συγκεκριμένη θεματολογία μπορούν να αναπτυχθούν ποικίλες δραστηριότητες, όπως μουσικοκινητικές, εικαστικές, κατάσκευαστικές, λόγου κλπ.

Άρθρο 3

Δικαίωμα εγγραφής-Εγγραφή παιδιών-Κριτήρια επιλογής παιδιών

Δικαίωμα εγγραφής-Εγγραφή παιδιών

Στα ΚΔΑΠ εγγράφονται παιδιά 5-12 χρονών. Επίσης εγγράφονται παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα. Απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής παιδιού σε δομή, είναι η προσκόμιση ιατρικής γνωμάτευσης όπου θα αναφέρει ότι είναι καλά στην υγεία του και ότι μπορεί να συμμετέχει σε όλες τις δραστηριότητες (αθλητικές κ.α) του κέντρου. Οι ιατρικές βεβαιώσεις των παιδιών θα φυλάσσονται στη δομή  που τα φιλοξενεί σε κλειστό ερμάριο, σύμφωνα πάντα με τον κανονισμό για τα προσωπικά δεδομένα.

Οι ωφελούμενοι γονείς οφείλουν να μην αποκρύπτουν την κατάσταση  υγείας των παιδιών τους ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της δομής που τα φιλοξενεί.

Τα εγγραφόμενα παιδιά προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή του Ο.Τ.Α στον οποίο ανήκει το ΚΔΑΠ  χωρίς να αποκλείεται η περίπτωση εγγραφής παιδιών που διαμένουν σε όμορη περιοχή και εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, ή στην περίπτωση που με την εγγραφή εξυπηρετείται ιδιαίτερα οξυμένη κοινωνική ανάγκη των γονέων, η οποία αιτιολογείται ειδικά.

Δικαιολογητικά εγγραφής είναι αυτά που τίθενται κάθε φορά από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ( ΕΕΤΑA), η οποία έχει την ευθύνη υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

Οι γονείς υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση συγκατάθεσης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των ανήλικων τέκνων τους.

Η αρχειοθέτηση, προσβασιμότητα και φύλαξη των προαναφερθέντων εγγράφων θα γίνεται από τον εκάστοτε υπεύθυνο της δομής που έχει τοποθετηθεί το  ωφελούμενο παιδί, ο οποίος θα έχει και την πλήρη ευθύνη της διαχείρισης τους.

Διαδικασία τοποθέτησης: 

Η κατάταξη των παιδιών σε πίνακα επιλογής θα γίνεται με βάση τη μοριοδότηση  που έλαβε η ωφελούμενη μητέρα ή πατέρας του παιδιού στους οριστικούς πίνακες μοριοδότησης  της ΕΕΤΑΑ ΑΕ και τη σειρά τοποθέτησης και εγκρίνεται από το Δ Σ της ΔΗΚΕΗ.

Στις σχολικές περιόδους στις οποίες η δομή του ΚΔΑΠ συμμετέχει σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, τα κριτήρια επιλογής των φιλοξενούμενων παιδιών του προγράμματος προσαρμόζονται κάθε φορά από τον δικαιούχο φορέα υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος.

Άρθρο 4 Μήνες-Ωράριο λειτουργίας.

Τα ΚΔΑΠ λειτουργούν 11 μήνες το χρόνο από Σεπτέμβριο έως και Ιούλιο και προσαρμόζουν το ωράριο τους ανάλογα με το ωράριο λειτουργίας των σχολείων της περιοχής, ώστε να μην συμπίπτει με αυτό, και πάντα σύμφωνα με όσα αναγράφονται στην άδεια ίδρυσης και  λειτουργίας του κάθε ΚΔΑΠ.

Διακόπτουν τη λειτουργία τους κατά τις επίσημες αργίες, λόγω εορτασμού εθνικού ή τοπικού γεγονότος ή εορτασμού του τοπικού Πολιούχου Αγίου της περιοχής που λειτουργεί το κάθε ΚΔΑΠ, καθώς και όταν υπάρχουν εκπαιδευτικές υποχρεώσεις στους χώρους υποδοχής.

Τα ΚΔΑΠ λειτουργούν από Δευτέρα έως και Παρασκευή σε μία (1) βάρδια ή δύο (2) τετράωρες βάρδιες ως εξής.

Για τα ΚΔΑΠ πού διαθέτουν μια (1) βάρδια  το ωράριο λειτουργίας θα είναι για τη χειμερινή περίοδο ( 1 Σεπτεμβρίου έως και μια εβδομάδα μετά την ημερομηνία λήξης της σχολικής χρονιάς τον Ιούνιο κάθε έτους) 16,00 έως 21,30 και για την θερινή περίοδο (μια εβδομάδα μετά τη λήξη της σχολικής χρονιάς έως 31 Ιουλίου)  07,30 έως 15,30 .

Για τα ΚΔΑΠ που λειτουργούν σε δυο (2) βάρδιες  το ωράριο θα είναι.

1η βάρδια.  Χειμερινό   13:30 έως 17:30.

                   Θερινό        07:30 έως 11:30.

2η βάρδια.  Χειμερινό   17:30 έως 21:30.

                    Θερινό       11:30 έως 15:30.

Η δημιουργική απασχόληση δύναται να διαρκεί 45‘ έως 90’ ανά ειδικότητα του εξειδικευμένου προσωπικού στο κέντρο.

Το διάλειμμα διαρκεί το ανώτερο 10 ‘ .

Σε κάθε βάρδια δεν μπορούν να απασχολούνται περισσότερα παιδιά από αυτά που αναγράφονται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

Για την ένταξη της δομής στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» απαιτούνται κατ’ ελάχιστο τέσσερις ώρες καθημερινής λειτουργίας. 

Άρθρο 5

Δυναμικότητα-Κτιριακές    εγκαταστάσεις

Η δυναμικότητα τού ΚΔΑΠ συνάδει με τη δυναμικότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως αυτή αναγράφεται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του. Στην περίπτωση που το κέντρο λειτουργεί σε  δύο βάρδιες, η δυναμικότητα ορίζεται ανά βάρδια.

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις των ΚΔΑΠ πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται στην Υπουργική απόφαση αρ. Π1β/ΓΠ οικ. 14951/9-19-01 (ΦΕΚ 1397 τ. β /22-10-2001 ) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά. 

Άρθρο 6

Προσωπικό

Κάθε κέντρο στελεχώνεται σύμφωνα με την ΚΥΑ 4036/27-7-2001 (ΦΕΚ 1128/τ. Β/2001), όπως συμπληρώθηκε και ισχύει και από το άρθρο 7 (προσωπικό) της Υπουργικής απόφασης Π1β/ΓΠ οικ. 14951 (ΦΕΚ 1397 τ. Β/22-102001) του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.

Το προσωπικό που θα στελεχώνει την κάθε δομή ΚΔΑΠ ορίζεται μετά από αξιολόγηση των αναγκών της και τον αριθμό των εξυπηρετούμενων παιδιών με εισήγηση του συντονιστή και έγκριση του Δ. Σ. της ΔΗΚΕΗ. Το προσωπικό του κέντρου δεν είναι σταθερό, αλλά εναλλάσσεται ανάλογα με τις ανάγκες και των υπολοίπων κέντρων με απόφαση του/της Προέδρου της ΔΗΚΕΗ, ύστερα από εισήγηση του συντονιστή. ( άρθρο 8)

Το ΚΔΑΠ πρέπει να διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό, προσωπικό καθαριότητας-βοηθητικών εργασιών, πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

Οι ειδικότητες του εξειδικευμένου προσωπικού επιλέγονται ανάλογα με τις δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν.

Ενδεικτικά μπορεί να είναι: Δάσκαλοι, γυμναστές, μουσικοί εικαστικοί, θεατρολόγοι, περιβαλλοντολόγοι, ψυχολόγοι, νηπιαγωγοί, ιστορίας αρχαιολογίας, πληροφορικής ρομποτικής, χορευτές μοντέρνου χορού κ.α.  

Θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίων ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή κάτοχοι τίτλου σπουδών ΔΕ σχετικών με τη δημιουργική απασχόληση σχολών της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής και θα παρέχουν την εργασία τους σε πενθήμερη εβδομαδιαία βάση από Δευτέρα έως και Παρασκευή, σε πρωινό ή απογευματινό ωράριο, ανάλογα με το πρόγραμμα λειτουργίας των ΚΔΑΠ. Οι ώρες εργασίας τους θα πρέπει να συμφωνούν με τις ώρες που αναγράφονται στις συμβάσεις εργασίας τους.

Σε διαφορετική περίπτωση υποχρεούνται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε εργασίες, σχετιζόμενες με το αντικείμενο τους σε τόπους που λειτουργεί η επιχείρηση σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου ή Νομικά Πρόσωπα αυτού και εφ’ όσον δεν παραβλάπτεται  η εν γένει λειτουργία του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής».

Την επίβλεψη της σωστής και πλήρους υλοποίησης του προγράμματος της ΕΕΤΑΑ, της σωστής λειτουργίας των δομών και του ανθρώπινου δυναμικού έχει ο Γενικός Διευθυντής της ΔΗ.Κ.Ε.Η. ο οποίος οφείλει να ενημερώνει τον πρόεδρο και το Δ Σ  ανά τρίμηνο.

Α. Εξειδικευμένο προσωπικό.

Το εξειδικευμένο προσωπικό προσπαθεί να εντοπίσει και να καλλιεργήσει τις ικανότητες και δεξιότητες του παιδιού και να συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση και την ομαλή ένταξη του στην κοινωνία.

Η αναλογία εξειδικευμένου προσωπικού/παιδιών είναι 2 μέλη του εξειδικευμένου προσωπικού ανά 25  παιδιά.

Τα μέλη του εξειδικευμένου προσωπικού σε συνεργασία με τους υπεύθυνους των ΚΔΑΠ, οφείλουν να οργανώνουν και να παρουσιάζουν εκδηλώσεις και σχέδια δράσης με τα παιδιά (άρθρο 2 του παρόντος) σύμφωνα με τους τριμηνιαίους προγραμματισμούς του κάθε ΚΔΑΠ.

Η υλοποίηση των σχεδίων δράσης θα αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης τους στο τέλος της περιόδου.

Στις επετείους των εθνικών εορτών, στην επέτειο του Πολυτεχνείου και των Τριών Ιεραρχών, καλούνται να οργανώνουν στα ΚΔΑΠ που εργάζονται, εκδηλώσεις και δράσεις που θα ανταποκρίνονται στη σπουδαιότητα και τη σημασία των γεγονότων αυτών.

Το ισχύον ημερήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων δεν θα πραγματοποιείται τις ημέρες των εκδηλώσεων αυτών.

Επίσης καλούνται :

 Να συνδράμουν τον υπεύθυνο του κέντρου σε εργασίες που σχετίζονται με την υλοποίηση του προγράμματος της ΕΕΤΑΑ: ΑΕ (αιτήσεις, εγγραφές, μεταφορές αναλώσιμων υλικών κλπ) όποτε τους ζητηθεί, καθώς και σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών του κέντρου, π.χ. τηλεφωνική ειδοποίηση γονέων, αναπλήρωση δραστηριότητας σε τμήμα συναδέλφου κλπ.

 Να εφαρμόζουν με υπευθυνότητα το πρόγραμμα επιτήρησης των παιδιών κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων (εφημερίες) που αναρτά ο υπεύθυνος του κέντρου. Σε κάθε περίπτωση την ευθύνη της ασφαλούς φύλαξης των παιδιών κατά τη διάρκεια του διαλείμματος φέρει το μέλος του εξειδικευμένου προσωπικού που έχει οριστεί από τον υπεύθυνο για τον σκοπό αυτό.  Να συμμετέχουν σε συνεδριάσεις ή εκδηλώσεις που συγκαλεί ο συντονιστής ή ο υπεύθυνος του ΚΔΑΠ ευθύνης του.

 Να αναδεικνύουν οποιοδήποτε ζήτημα ανακύψει κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους στο υπεύθυνο του κέντρου και τον συντονιστή του ΚΔΑΠ.  Να υπογράφουν καθημερινά στο βιβλίο παρουσίας του κέντρου που βρίσκονται κάθε φορά. Σε περίπτωση απουσίας τους ο υπεύθυνος του κέντρου καταγράφει την ημέρα και τον λόγο απουσίας.

 Να συμπληρώνουν το μηνιαίο ατομικό δελτίο παρουσιολόγιου (ΜΑΔΠ) και να το καταθέτουν υπογεγραμμένο στην επιχείρηση στην αρχή του επόμενου μήνα.

 Να φροντίζουν για τη διαφύλαξη, σωστή διαχείριση και ορθή χρήση των υλικών των ΚΔΑΠ.

 Να τηρούν το ωράριο εργασίας τους, το οποίο καθορίζεται κάθε φορά από τον/την πρόεδρο της ΔΗΚΕΗ.

 Σε περίπτωση έκτακτης απουσίας συναδέλφου και προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του προγράμματος οφείλουν να μετακινούνται αυθημερόν σε όποιο ΚΔΑΠ τους ζητηθεί  ηλεκτρονικά από τον συντονιστή.  

Β. Γενικά καθήκοντα και αρμοδιότητες του Κλάδου ΠΕ 23 Ψυχολόγου στα ΚΔΑΠ

Στα καθήκοντα τού Ειδικού Επιστημονικού προσωπικού κλάδου ΠΕ 23 Ψυχολόγων, περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και η υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, καθώς και η υλοποίηση προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής και συναισθηματικής στήριξης των παιδιών. Ετσι:

Μετέχουν  ισότιμα στις δραστηριότητες του εξειδικευμένου προσωπικού του ΚΔΑΠ στο οποίο υπηρετούν και δεν απαλλάσσονται από τα γενικά και ειδικά καθήκοντα και υποχρεώσεις του προσωπικού του ΚΔΑΠ και από την ανάληψη εργασιών που ο υπεύθυνος μπορεί να αναθέσει.

Συνεργάζονται με το προσωπικό του ΚΔΑΠ και τους γονείς των παιδιών για την εύρυθμη λειτουργία του κέντρου και την προώθηση του προγράμματος του.

 Ασκούν τα καθήκοντα τους σε ιδιαίτερο χώρο ή μέσα στην τάξη παράλληλα με το έργο του εξειδικευμένου προσωπικού, ανάλογα με τις ανάγκες των παιδιών και το είδος της παρέμβασης που υλοποιείται, χωρίς να τους υποκαθιστούν.

 Συνεργάζονται με το εξειδικευμένο προσωπικό του ΚΔΑΠ και ενημερώνουν συστηματικά τους ατομικούς φακέλους των παιδιών οι οποίοι φυλάσσονται σε ασφαλή χώρο, με ευθύνη του υπεύθυνου του ΚΔΑΠ. Υποχρέωση όλων των συμμετεχόντων σε αυτές τις συναντήσεις είναι η τήρηση των σχετικών διατάξεων για επαγγελματικό απόρρητο.

 Προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας της ειδικότητας τους, την τήρηση του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων των παιδιών και των οικογενειών των, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

 Καταρτίζουν το πρόγραμμα δραστηριοτήτων των σε συνεργασία με τον υπεύθυνο του ΚΔΑΠ, το οποίο συνυποβάλλεται σε δύο αντίγραφα μαζί με το πρόγραμμα του ΚΔΑΠ στον/στην πρόεδρο της ΔΗΚΕΗ και στον συντονιστή. Τροποποιήσεις του προγράμματος, που ενδεχομένως θα προκύψουν κατά την εφαρμογή του κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τον υπεύθυνο του ΚΔΑΠ και τον συντονιστή.

Διευκολύνουν την πρακτική άσκηση προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών φοιτητών της ειδικότητας τους, τους οποίους δέχεται στο ΚΔΑΠ σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο, ύστερα από σχετική έγκριση από το Δ.Σ. της ΔΗΚΕΗ.  Εντάσσουν τα προγράμματα στήριξης και συνεργασίας με τους γονείς, σε ατομική ή μικροομαδική βάση, στο πλαίσιο του ωραρίου τους.

Μετέχουν υποχρεωτικά σε όλες τις εκδηλώσεις εντός και εκτός ΚΔΑΠ.

Γ. Προσωπικό καθαριότητας-βοηθητικών εργασιών.

Το προσωπικό καθαριότητας-βοηθητικών εργασιών εκτελεί τις εργασίες καθαριότητας των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του ΚΔΑΠ καθώς και κάθε άλλη βοηθητική εργασία του ανατεθεί από τον υπεύθυνο του κέντρου.  Το ωράριο εργασίας του ορίζεται σε 32 ώρες την εβδομάδα, όπως ορίζει ο νόμος και θα εξειδικεύεται με απόφαση του προέδρου μετά από εισήγηση του συντονιστή σύμφωνα με τις ανάγκες λειτουργίας της δομής.

Φροντίζει να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και καθαριότητας σε όλους τους χώρους του κέντρου που χρησιμοποιούν τα παιδιά και οι εργαζόμενοι και ακολουθεί τις οδηγίες του υπεύθυνου για την εύρυθμη λειτουργίας της δομής.  

Συνδράμει σε οποιαδήποτε εργασία του ανατεθεί από τον υπεύθυνο ή τον/την πρόεδρο τής ΔΗΚΕΗ εντός ή εκτός του χώρου της δομής και τον ενημερώνει για τις αναγκαίες προμήθειες υλικών πού σχετίζονται με την εργασία του.

Το προσωπικό καθαριότητας-βοηθητικών εργασιών αποχωρεί τελευταίο από το κέντρο μετά το πέρας των δραστηριοτήτων και μεριμνά για την καθαριότητα όλων των χώρων ούτως ώστε το σχολείο που συστεγάζεται με το ΚΔΑΠ να είναι καθαρό για την πρωινή λειτουργία του. Φροντίζει επίσης για το κλείσιμο των θυρών και παραθύρων του σχολείου.

Σε περίπτωση απουσίας συναδέλφου (άδεια, ασθένεια) από το βοηθητικό προσωπικό, οι συνάδελφοι  οφείλουν να φροντίσουν την καθαριότητα και του ΚΔΑΠ από το οποίο απουσιάζει με ηλεκτρονική εντολή μετακίνησης από τον συντονιστή.

Οφείλουν να συνεργάζονται με το βοηθητικό προσωπικό του πρωινού σχολείου που φιλοξενεί το ΚΔΑΠ και να έχουν καλή σχέση επικοινωνίας και αλληλεγγύης.

Δ. Γενικά.

Το σύνολο του προσωπικού  που θα απασχοληθεί σε κάθε δομή ΚΔΑΠ οφείλει να υποβάλει πιστοποιητικό υγείας και βεβαίωση ψυχιάτρου τα οποία θα πρέπει να είναι πάντα σε Ισχύ  με ευθύνη του κάθε εργαζόμενου και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και αποτελούν προϋπόθεση για την υπογραφή της σύμβασης εργασίας του κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Αντίγραφα φυλάσσονται στο αρχείο της δομής στην οποία εργάζεται και επιδεικνύονται από τον εργαζόμενο σε κάθε έλεγχο των αρμοδίων υπηρεσιών.

Οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού είναι σύμφωνες με το ωράριο λειτουργίας του ΚΔΑΠ και την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της κάθε δομής, η οποία χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης.

Αδικαιολόγητη απουσία  του προσωπικού από το κέντρο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και χωρίς γραπτή άδεια εγκεκριμένη από τον/τήν πρόεδρο της ΔΗΚΕΗ δεν επιτρέπεται.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν λειτουργεί κάποια από τις βάρδιες των ΚΔΑΠ, το προσωπικό οφείλει να αναπληρώνει τις ώρες εργασίας του σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία συναφή ή παρεμφερή με την ειδικότητα του σε υπηρεσία του Δήμου, που θα του υποδειχθεί από τον/την πρόεδρο της ΔΗΚΕΗ.

Το προσωπικό υποχρεούται να συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία των κέντρων, να εκτελεί τα καθήκοντα που του ανατίθενται, να φροντίζει για την διατήρηση πρόχειρου φαρμακείου και να τηρεί τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Όλοι οι εργαζόμενοι στα ΚΔΑΠ, σε οποιονδήποτε τομέα εργασίας και αν ανήκουν (εξειδικευμένο προσωπικό-προσωπικό καθαριότητας-βοηθητικών εργασιών) οφείλουν να έχουν κόσμια και ευπρεπή συμπεριφορά τόσο μεταξύ τους όσο και έναντι των παιδιών και των γονέων.

 Για τον υπαίτιο πρόκλησης ανάρμοστης συμπεριφοράς ισχύουν τα προβλεπόμενα από τον κανονισμό προσωπικού και την κείμενη νομοθεσία.

Περίπτωση υποτροπής του εργαζόμενου συνιστά σπουδαίο λόγο καταγγελίας της ατομικής σύμβασης εργασίας του, που θα αποφασίζεται από το Δ.Σ της ΔΗΚΕΗ μετά από ακρόαση των εμπλεκόμενων μερών.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης το προσωπικό πρέπει να ακολουθεί τίς οδηγίες όπως δίδονται από την Πολιτική Προστασία.

Ανακοινώσεις


EU GDPR: Για την εξασφάλιση κορυφαίας εμπειρίας πλοήγησης, το website χρησιμοποιεί cookies. Η πλοήγησή σας στις ιστοσελίδες μας δηλώνει ότι αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies αλλάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στον browser σας. Μάθετε περισσότερα.
Συμφωνώ Δεν Συμφωνώ