13Μαϊ2019

KDAP Eisagogi

Αιτήσεις για τα δωρεάν προγράμματα των ΚΔΑΠ του Δήμου Ηρακλείου

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ηρακλείου (ΔΗΚΕΗ) στα πλαίσια του προγράμματος «Εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2018-19» που υλοποιείται μέσω της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. και την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΣΠΑ 2014-2020),

καλεί μητέρες (ή πατέρες που έχουν την επιμέλεια των παιδιών τους) που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα παιδιά τους 5-12 ετών τα δωρεάν προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Ηρακλείου (Κ.Δ.Α.Π.) για την περίοδο 2019-2020, να υποβάλλουν αίτηση στα κατά τόπους Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου Ηρακλείου.

Σκοπός του Προγράμματος

Σκοπός των Κ.Δ.Α.Π είναι η Δημιουργική Απασχόληση παιδιών ηλικίας από 5 έως και 12 ετών που διαμένουν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ηρακλείου, η σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών με ατομικές ή ομαδικές δραστηριότητες μέσα σε οργανωμένα εργαστήρια, καθώς και την εξυπηρέτηση των ωφελούμενων γονέων. Τα Κ.Δ.Α.Π. λειτουργούνε τις απογευματινές ώρες κατά την χειμερινή περίοδο και τις πρωινές ώρες κατά την θερινή περίοδο, μετά το πέρας της σχολικής χρονιάς.

Οι δράσεις που αναπτύσσονται δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά να αναδείξουν τη δημιουργικότητα τους, να βελτιώσουν τις εκφραστικές τους ικανότητες και να ψυχαγωγηθούν μέσα σε ένα περιβάλλον οικείο και ασφαλές.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή των Κ.Δ.Α.Π. στην κοινωνικοποίηση των παιδιών, καθώς συναναστρέφονται καθημερινά με παιδιά διαφόρων ηλικιών. Τα βοηθούν να ξεφύγουν από την απομόνωση του σύγχρονου τρόπου ζωής που θέλει τα παιδιά παθητικούς δέκτες της σύγχρονης τεχνολογίας που έχει εισβάλει σε κάθε σπίτι.

Τέλος, στόχος των Κέντρων είναι να μπορούν να συναντούν και να επικοινωνούν με τους φίλους τους σε κλίμα ελευθερίας και ασφάλειας χωρίς ανταγωνισμούς και σκοπιμότητες, με σεβασμό στην ιδιαιτερότητα και προσωπικότητα του κάθε παιδιού.

Τα κέντρα αυτά μπορούν να διασυνδέονται με τις εκπαιδευτικές μονάδες, τις κοινωνικές υπηρεσίες των Ο.Τ.Α, τους φορείς και τις υπηρεσίες πολιτιστικής, αθλητικής, περιβαλλοντικής τοπικής παρέμβασης και ανάπτυξης.

Δραστηριότητες Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών-Κ.Δ.Α.Π

 • Θεατρικό Παιχνίδι
 • Παιδική βιβλιοθήκη - Φιλαναγνωσία
 • Μουσικοκινητική Αγωγή
 • Εικαστικά
 • Φυσική Αγωγή
 • Μοντέρνος Χορός – Παραδοσιακοί Χοροί
 • Περιβαλλοντολογική Αγωγή
 • Ιστορία – Αρχαιολογία

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για όλες τις αιτούσες, απαιτείται:

 1. Εκτύπωση της «Αίτησης συμμετοχής – Δήλωσης», μέσω της ιστοσελίδας www.eetaa.gr, με πρωτότυπη υπογραφή της αιτούσας.
 2. Αντίγραφο Αποδεικτικού Στοιχείου Ταυτότητας (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο) σε ισχύ ή μετάφρασή του – εντός του τελευταίου τριμήνου - αν δεν είναι σε λατινική γραφή. Για αλλοδαπές τρίτων χωρών εκτός Ε.Ε. απαιτείται και Άδεια Διαμονής σε ισχύ. Σε περίπτωση που έχει λήξει η άδεια διαμονής, απαιτείται η τελευταία άδεια διαμονής, καθώς και η αίτηση ανανέωσής της προς τον αρμόδιο φορέα, που έχει κατατεθεί η σχετική αίτηση.
 3. Εκτύπωση στοιχείων ΑΜΚΑ, μέσω της ιστοσελίδας www.amka.gr
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, που να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου από την ημερομηνία της Πρόσκλησης. Για τους πολίτες της Ε.Ε. και των τρίτων χωρών, τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας, θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα από την εκάστοτε αρμόδια αρχή με ημερομηνία έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου πριν της ημερομηνίας της Πρόσκλησης.
 5. Εκκαθαριστικό Σημείωμα για το φορολογικό έτος 2018. Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου, δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2018 έως 31/12/2018.

Προσοχή: Εκκαθαριστικό σημείωμα οποιουδήποτε άλλου έτους δεν είναι αποδεκτό και συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης.

Δικαιολογητικά απασχόλησης & Aνεργίας

 1. εάν η ενδιαφερόμενη είναι μισθωτή, απαιτείται:

α. Βεβαίωση εργοδότη με σφραγίδα και υπογραφή, με ημ/νία μεταγενέστερη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης και από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα (δηλαδή ημ/νία υπογραφής της βεβαίωσης), το είδος απασχόλησης (πλήρης ή μερική απασχόληση, αορίστου ή ορισμένου χρόνου) στην θέση εξαρτημένης εργασίας, που η ενδιαφερόμενη κατέχει

β. Αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης (με Υ.Δ. του νόμιμου εκπροσώπου εάν έχει επέλθει οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία της εταιρείας ή του εργοδότη) ή το τελευταίο ισχύον  αντίγραφο πίνακα προσωπικού Ε4 (με τα στοιχεία μόνον της αιτούσας, την επωνυμία της εταιρείας, σφραγίδα και υπογραφή). 

 1. εάν η ενδιαφερόμενη εργάζεται με εργόσημο (περιστασιακή απασχόληση), απαιτείται:

α. Βεβαίωση εργοδότη με σφραγίδα και υπογραφή, η οποία θα έχει υποχρεωτικά ημερομηνία μεταγενέστερη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης και από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα (δηλαδή ημ/νία υπογραφής της βεβαίωσης) και το είδος απασχόλησης

β. Εργόσημο (αντίγραφο εργόσημου και απόδειξη κατάθεσης σε τράπεζα του τελευταίου 12μηνου, που να αποδεικνύει εργασία τουλάχιστον δύο (2) μηνών

εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενή τομέα, απαιτούνται:

α. Αντίγραφο της Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ.

β. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι η ενδιαφερόμενη είναι άμεσα ασφαλισμένη, ακόμη και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές ή Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί οι εισφορές ή πρόσφατη ειδοποίηση του ασφαλιστικού φορέα για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών

γ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.

εάν η ενδιαφερόμενη συμμετέχει σε Ο.Ε -Ε.Ε - I.K.E - Ε.Π.Ε - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε απαιτούνται:

Το αρχικό καταστατικό και σε περίπτωση μεταβολών, την τελευταία τροποποίησή του.

β. Πιστοποιητικό περί μη λύσης από το ΓΕΜΗ.

γ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης επιτηδεύματος.

δ. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι η ενδιαφερόμενη είναι άμεσα ασφαλισμένη, ακόμη και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές ή πρόσφατη ειδοποίηση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ή πρόσφατη ειδοποίηση του ασφαλιστικού φορέα για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών. Ειδικότερα σε περίπτωση εταίρου Ι.Κ.Ε., Υ.Δ του Ν.1599/86 του Διαχειριστή της εταιρείας ΙΚΕ ότι η/ο ενδιαφερόμενη/ος απασχολείται κανονικά στην επιχείρηση.

εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται:

α. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι η ενδιαφερόμενη είναι άμεσα ασφαλισμένη, ακόμη και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές ή πρόσφατη ειδοποίηση του ασφαλιστικού φορέα για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών.

εάν η ενδιαφερόμενη είναι άνεργη, απαιτούνται:

α. Το Δελτίο ανεργίας από τον ΟΑΕΔ σε ισχύ (αν έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου) ή  το αποδεικτικό  ανανέωσης του δελτίου  ανεργίας ή τη Βεβαίωση Χρόνου  Ανεργίας  του ΟΑΕΔ (Ν.3979/2011 Άρ.14 παρ.1) ή την Βεβαίωση Επιδοτούμενης Ανεργίας, από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) με χρήση του προσωπικού κλειδάριθμου ή μέσω ΚΕΠ ή όταν αφορά σε ειδικά ταμεία άλλο ισοδύναμο έγγραφο, που να βεβαιώνει την ανεργία. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Κ.Δ.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 • Κ.Δ.Α.Π. Νέας Αλικαρνασσού

1ο Δημοτικό Νέας Αλικαρνασσού

Μαυσώλου 75, Ν. Αλικαρνασσός, Τ.Κ.: 714 08

Τηλ.:        281 033 2030

E-mail:     Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 • Κ.Δ.Α.Π. Κέντρου

6ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Αγίου Τίτου 1, Ηράκλειο, Τ.Κ.: 712 02

Τηλ.:        281 022 6174

E-mail:     Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 • Κ.Δ.Α.Π. Αγίου Ιωάννη

20ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Πεζόδρομος Ορφέως 3, Νέα Ανάστατα, Τ.Κ.: 714 09

Τηλ.:        281 032 2162

E-mail:     Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 • Κ.Δ.Α.Π. Θερίσσου - Μασταμπά

30ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Πυράνθου 88, Θέρισσος, Τ.Κ.: 713 05

Τηλ.:        281 025 3392

E-mail:     Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 • Κ.Δ.Α.Π. Ξηροποτάμου

43ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Σπ. Μουστακλή 10, Ξηροπόταμος, Τ.Κ.: 713 03

Τηλ.:        281 025 6547

E-mail:     Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.    

 • Κ.Δ.Α.Π. Τριών Βαγιών

45ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Ζεύξιδος 65, Τρεις Βαγιές, Τ.Κ.: 713 04

Τηλ.:        281 025 0330

E-mail:     Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 • Κ.Δ.Α.Π. Τεμένους

Νηπιαγωγείο Προφήτη Ηλία

Δημοτική Ενότητα Τεμένους, Τ.Κ.: 715 00

Τηλ.:        281 087 1637

E-mail:     Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 • Κ.Δ.Α.Π. Γοργολαΐνη

Πρώην Κτίριο Tοπικής Κοινότητας Κ. Ασιτών

Δημοτική Ενότητα Γοργολαΐνη, Τ.Κ.: 700 13

Τηλ.:        281 086 1542

E-mail:     Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 • Κ.Δ.Α.Π. Παλιανής

Πρώην Δημοτικό Σχολείο Αυγενικής

Δημοτική Ενότητα Παλιανής, Τ.Κ.: 700 03

Τηλ.:        281 079 1207

E-mail:     Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ώρες επικοινωνίας με τα Κ.Δ.Α.Π. : 16:00 με  21:00 από τις 13-6-19 έως 21-6-19 και  08:00 – 15:00 από 24-6-19 έως 28-6-19

ΔΗ.Κ.Ε.Η -     Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού

Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας, Δήμου Ηρακλείου

Διεύθυνση: Διονυσίου 13Α, Ν. Αλικαρνασσός, Τ.Κ.: 716 01, Ηράκλειο

URL:             https://www.dikeh.gr/domes/kdap

Τηλ.:             281 340 9852, 281 340 9827  

E-mail:          Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Ημερομηνίες – Αιτήσεων - Προσωρινών Αποτελέσματων - Ενστάσεων-Οριστικών αποτελεσμάτων-Τοποθετήσεις/εγγραφές

Ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α.: www.eetaa.gr

Αιτήσεις συμμετοχής:                           από 08/06/2019 έως & 28/06/2019

Προσωρινά Αποτελέσματα:                 από 12/07/2019 

Υποβολή Ενστάσεων:                          από 13/07/2019 έως & 17/07/2019

Οριστικά αποτελέσματα:                      από 21/07/2019

Διαδικασία τοποθέτησης-εγγραφής:   από 21/07/2019 έως & 02/09/2019

*Σημείωση: Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής στην παρούσα πρόσκληση οι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του δημοσίου των ΝΠΔΔ, καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού και των ΝΠΙΔ των ΟΤΑ.

Ανακοινώσεις


EU GDPR: Για την εξασφάλιση κορυφαίας εμπειρίας πλοήγησης, το website χρησιμοποιεί cookies. Η πλοήγησή σας στις ιστοσελίδες μας δηλώνει ότι αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies αλλάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στον browser σας. Μάθετε περισσότερα.
Συμφωνώ Δεν Συμφωνώ